Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, odbor riadenia a implementácie programov cezhraničnej spolupráce (ďalej len „MIRRI SR“) v súlade s § 17 v spojení s § 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) oznamuje, že verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027“, ako aj samotného strategického dokumentu sa uskutoční dňa 28.07.2022 o 14:00 v zasadacej miestnosti na 1. posch., v budove MIRRI SR, Račianska 153/A, Bratislava.

Vzhľadom na nestabilnú situáciu súvisiacu so šírením prenosného ochorenia COVID-19 a za účelom získania  predbežných informácií o počte osôb, s cieľom pripraviť opatrenia podľa § 65g ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z., je vhodné účasť na verejnom prerokovaní vopred ohlásiť
e-mailom na konzultacie.sea@mirri.gov.sk, v termíne do 25.07.2022.

www.mirri.gov.sk/aktuality/cko/oznam-program-cezhranicnej-spoluprace-interreg-slovensko-rakusko-2021-2027-zverejnenie-spravy-o-hodnoteni