Prístrešky v obci Ľubica


Dátum: 14.03.2023

Obrázok k aktualite Prístrešky v obci Ľubica

Lubica1
Názov projektu Prístrešky v obci Ľubica
Kód projektu 309070AXD4
Prijímateľ Názov Obec Ľubica
Sídlo Gen. Svobodu 127
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.5
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Prešovský kraj Okres Kežmarok Obec Ľubica  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
10.06.2022 29.06.2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 22977,77 EUR
Z toho NFP 22977,77 EUR
Vlastné zdroje 0 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu  
Strategický cieľ projektu:
Realizácia  aktivít zameraných na rozširovanie miestnych základných služieb súvisiacich so zlepšením životných podmienok obyvateľov obce Ľubica.
 
Špecifický cieľ projektu  č.1.:
Zlepšenie možností pre aktívne a zmysluplné využívanie voľného času prostredníctvom investícií do rekreačnej infraštruktúry / turistickej infraštruktúry s cieľom zvýšenia kvality života obyvateľov obce.
 
Špecifický cieľ projektu č. 2:
Zvýšenie atraktívnosti obce prostredníctvom modernizácie infraštruktúry určenej pre rekreáciu (cestovný ruch) a tým vytváranie, zlepšovanie alebo rozširovanie miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo.
 
Špecifický cieľ projektu č. 3:
Realizáciou aktivít projektu vytvoriť vhodné podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj obce a priľahlého regiónu.
 
Strategický cieľ a špecifické ciele projektu  prispievajú k naplneniu fokusovej oblasti 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach pretože zlepšujú kvalitu života, majú vplyv na miestny ekonomický rozvoj v podobe vytvorenia podmienok pre podnikateľský sektor najmä v oblasti cestovného ruchu a zároveň zlepšujú podmienky pre život obyvateľov obce Ľubica. Realizácia projektu vytvorí optimálne infraštruktúrne podmienky pre rozvoj infraštruktúry cestného ruchu, čo bude mať pozitívny vplyv  na demografický vývoj v obci a regióne. Stanovené ciele, aktivity a spôsob ich realizácie v plnej miere zohľadňujú zadefinované potreby Programu rozvoja vidieka SR 2014 -2020 a to č. 13. Vytváranie nových pracovných miest a posilnenie ekonomickej stability/životaschopnosti malých podnikov na vidieku a č. 14. Zlepšenie kvality života na vidieku a podpora rozvoja miestnych komunít/partnerstiev vo vidieckych obciach.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu je dobudovanie turistickej infraštruktúry a to prostredníctvom výstavby prístreškov (turistických) v katastrálnom území obce Ľubica.
Projekt podporuje investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.
Samotná realizácia projektu pozostáva z jednej hlavnej aktivity.
Aktivita 1.: Realizácia stavebných prác (prístrešky)
Lubica2
Skočiť na hlavné menu