Prístrešky pre cestujúcu verejnosť Obec Stará Kremnička


Dátum: 14.06.2023

Obrázok k aktualite Prístrešky pre cestujúcu verejnosť Obec Stará Kremnička

Obec Stará Kremnička1
 
Názov projektu Prístrešky pre cestujúcu verejnosť
Kód projektu 309070Z612
Prijímateľ Názov Obec Stará Kremnička
Sídlo Stará Kremnička 198
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.2
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Banskobystrický kraj Okres Žiar nad Hronom Obec Stará Kremnička  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
11.07.2022 04.08.2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 24598,46 EUR
Z toho NFP 20 000 EUR
Vlastné zdroje 4598,46 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Globálnym cieľom projektu bolo
- prispieť k rozšíreniu základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo, prostredníctvom rekonštrukcie autobusových zastávok v obci Stará Kremnička, okres Žiar nad Hronom, ktoré sú využívané pre verejné účely obce, obyvateľov,podnikateľov, návštevníkov, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave.
Čiastkové ciele projektu boli:
- zlepšiť kvalitu prepravy hromadnými dopravnými prostriedkami, jej bezpečnosť,
- zvýšiť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov na verejných priestranstvách,
- zabezpečiť bezbariérovosť pre užívteľov autobusovej zastávky, obyvateľov a pod.,
- zabezpečiť estetické riešenie technických prvkov na verejných priestoroch,
- oživiť znevýhodnenú vidiecku oblasť,
- prispieť k miestnemu ekonomickému rozvoju,
- rozvoj vidieckeho cestovného, a pod.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmet realizovaného projektu - Stavba: Prístrešok pre cestujúcu verejnosť bol tvorený typovým projektom pre jeden prístrešok, obec v rámci predloženého projektu realizovala rekonštrukciu 2 autobusových zastávok – prístreškov pre cestujúcu verejnosť.
1.) Pri kostole v smere Stará Kremnička – Žiar nad Hronom
2.) Pred ZŠ s MŠ v smere Stará Kremnička - Kremnica
Obec Stará Kremnička
Skočiť na hlavné menu