Prístavba existujúceho objektu materskej školy a úpravy areálu Snina


Dátum: 02.07.2019

Obrázok k aktualite  Prístavba existujúceho objektu materskej školy a úpravy areálu Snina

Názov: Prístavba existujúceho objektu materskej školy a úpravy areálu

Stručný popis projektu: Predmetom projektu je rozširovanie kapacít SMŠ  v Snine, Komenského 2779, 069 01 Snina prístavbou k SMŠ. Zriaďovateľka SMŠ p. Mária Alušíková sa rozhodla realizovať prístavbu k Materskej školy z dôvodu potreby rozšírenia kapacity školy, s ohľadom na súčasný stav zvyšujúcej populácie v meste. Zámerom navrhovanej činnosti je prístavba k budove MŠ a jej materiálno-technického vybavenia ako aj obstaranie dopravného ihriska a  detského ihriska za účelom rozšírenia kapacity materskej školy s kvalitnými výchovno-vzdelávacími  podmienkami v meste Snina.
sninamat
Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie kapacity súkromnej materskej školy prístavbou k MŠ. Súkromná materská škola má  v súčasnosti 2 triedy s kapacitou počtom detí 40. Úspešnou realizáciou  projektu by si MŠ veľmi priestorovo vylepšila a poskytla deťom zo súčasných dvoch tried tri plnohodnotné  triedy s príslušenstvom, herňa ,šatňa, WC s umývarkou a technickou miestnosťou.  V areály materskej školy sa vytvorí nové detské ihrisko a dopravné ihrisko.

Hlavné aktivity projektu:
Aktivita 1: Rozširovanie kapacít existujúceho objektu SMŠ - Prístavba k budove MŠ
Aktivita 2: Úprava areálu SMŠ
Aktivita 3: Materiálno-technické vybavenie MŠ – Dodávka a montáž interiérového vybavenia
 sninamat1
Situácia po realizácii projektu: Realizácia aktivít projektu bude mať významný vplyv na  vylepšenie súčasných priestorových podmienok materskej školy, zvýši sa celková kvalita predprimárneho vzdelávania a zatraktívni výučba. Výsledkom realizácie zámerov projektu – prístavba k budove MŠ ,  úpravou areálu MŠ, obstaraním vnútorného vybavenia materskej rozšíri kapacita súkromnej  materskej školy v Snine. Táto skutočnosť umožní vytvoriť dostatočné priestory s kvalitnými výchovno-vzdelávacími a materiálno-technickými podmienkami pre deti

Prijímateľ: Mária Alušíková - Súkromná materská škola

Celkové oprávnené náklady projektu:  147 698,58 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 132 928,72 €
Vlastné zdroje:  14 769,86 €

Operačný program: IROP
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: máj 2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: marec 2019
Skočiť na hlavné menu