Prístavba a modernizácia MŠ v Dolnej Strede


Dátum: 15.01.2021

Obrázok k aktualite Prístavba a modernizácia MŠ v Dolnej Strede
Názov: Prístavba a modernizácia MŠ v Dolnej Strede.
DS1
Kód projektu: NFP302021H312

Stručný popis projektu: je zameraný na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v predškolskom veku v obci Dolná Streda. Kapacita materskej školy sa má navýšiť zo 45 detí (2 triedy) na 60 detí (3 triedy). Rozšírenie kapacity spočíva v prístavbe samostatného krídla materskej školy s jednou triedou s príslušným zázemím a s priestormi pre zamestnancov materskej školy. Súčasťou projektu bude aj obstaranie zariadenia kuchyne, obstaranie vnútorného vybavenia novej triedy a výstavba detského ihriska.      

Cieľ projektu: je zabezpečiť základné služby v oblasti predprimárneho vzdelávania vo vzťahu k rastúcemu počtu detí v predškolskom veku v obci Dolná Streda. 
Hlavné aktivity projektu:
 
Aktivita č. 1 - Rozšírenie kapacity materskej školy prístavbou nového pavilónu.
Aktivita č. 2 - Obstaranie vybavenia školskej jedálne – zariadenie kuchyne a obstaranie zariadenia interiéru.  
 
Situácia po realizácii projektu: realizáciou predkladaného projektu sa uskutoční rozšírenie kapacity a modernizácia areálu materskej školy v obci Dolná Streda, čím dôjde k zvýšeniu kapacít infraštruktúry vzdelávacích zariadení predškolského charakteru. Projekt bude mať významný sociálny prínos v podobe skvalitnenia predprimárneho vzdelávania v obci.
 
Prijímateľ: Obec Dolná Streda
Celkové oprávnené náklady projektu: 211 225,20 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 200 663,94 €
Vlastné zdroje:  10 561,26€
Operačný program: IROP
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: november 2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: septembe 2020
 
DS2
Skočiť na hlavné menu