Príručka pre prijímateľa pre prioritnú os 1 Vzdelávanie OP ĽZ, programové obdobie 2014-2020, verzia číslo 5.0


Dátum: 06.09.2018

Obrázok k aktualite Príručka pre prijímateľa pre prioritnú os 1 Vzdelávanie OP ĽZ, programové obdobie 2014-2020, verzia číslo 5.0
MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre OP Ľudské zdroje v súvislosti s vydaním Príručky pre prijímateľa pre prioritnú os 1 Vzdelávanie OP ĽZ, verzia 5 zo dňa 03.09.2018 oznamuje, že v súvislosti s nadobudnutím účinnosti NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, ktorým sa mení nariadenie o ESF konkrétne príloha č. I (čl. 173), boli v prípade povinnosti zberu údajov o účastníkoch projektov prostredníctvom ITMS2014+ z rozsahu povinných dát od 02.08.2018 vylúčené a prijímateľ nesleduje prostredníctvom tzv. „karty účastníka“ nasledovné údaje:
  • účastníci, ktorí žijú v domácnosti nezamestnaných osôb,
  • účastníci, ktorí žijú v domácnostiach nezamestnaných osôb so závislými deťmi,
  • účastníci, ktorí žijú v domácnosti ako osamelé osoby so závislými deťmi.
Táto zmena bola zapracovaná do znenia kapitoly 3.4 Informácia o účastníkoch projektu „karta účastníka“ príručky. Vzor karty účastníka – príloha č. 12 príručky bude upravený v nasledujúcej verzii Príručky pre prijímateľa pre prioritnú os 1 Vzdelávanie OP ĽZ na základe aktualizácie riadiacej dokumentácie na národnej úrovni (Metodický pokyn CKO č. 17).

Skočiť na hlavné menu