Pripravuje sa pokračovanie projektu Svätomariánska púť


Dátum: 15.06.2023

Obrázok k aktualite Pripravuje sa pokračovanie projektu Svätomariánska púť

Unikátny projekt Svätomariánska púť – Svetlo z východu vstupuje do svojej druhej fázy. Na slovenskej strane prinesie ďalšie atraktívne produkty pútnického turizmu. Okrem iného aj nové školiace vzdelávacie centrá či cezhraničné tematické chodníky. Prešovský samosprávny kraj (PSK) ako vedúci partner projektu plánuje jeho pokračovanie spustiť už začiatkom budúceho roka s rozpočtom približne 4 milióny eur.

Foto: Pútnické miesto v Ľutine

V slovensko-poľskom pohraničí sa budú realizovať ďalšie aktivity zamerané na podporu pútnického turizmu a vyzdvihnutie jeho kultúrneho, prírodného, historického a duchovného bohatstva s dôrazom na mariánsku tradíciu. Projekt Svätomariánska púť pokračuje svojou druhou fázou, a to s výškou rozpočtu 4 milióny eur. Nové produkty prinesie aj na slovenskej strane na pútnických miestach v Gaboltove, Litmanovej, Ľutine a v Levoči na Mariánskej hore. Odštartovať by mal v januári 2024.

Foto: Putovanie po Evanjelizačnej ceste

„V tejto fáze chceme s našimi partnermi pokračovať v mapovaní  pešej pútnickej trasy, ktorá spája významné slovenské pútnické miesta a je plynule prepojená na poľské mariánske lokality. Zvýšime návštevnosť kraja vhodnými komunikačnými nástrojmi a vytvoríme komplexný produkt cestovného ruchu aj s pomocou služieb malého a stredného podnikania, ako je hotelierstvo, gastronómia či kultúra. Novou aktivitou bude eko-pútnictvo a zodpovedný prístup k životnému prostrediu v nadväznosti na Európsku zelenú dohodu. V blízkej budúcnosti tiež predpokladáme rozšírenie produktu pútnického turizmu o kategóriu cykloturistiky,“ predstavil pokračovanie Svätomariánskej púte predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Foto: Pútnické miesto Litmanová

Svätomariánska púť II. sa konkrétne zameria na zvýšenie konkurencieschopnosti územia Prešovského kraja a Podkarpatského vojvodstva cez inovatívny, udržateľný a smart prístup. Vzniknuté digitálne a praktické riešenia zjednodušia aktívne využívanie potenciálu prihraničného regiónu a prilákajú viac turistov do oboch prihraničných území.

Pokračovanie projektu podporí modernizáciu a výstavbu turistickej infraštruktúry na pútnických miestach, a to v podobe vytvorenia kreatívneho priestoru ako školiacich vzdelávacích centier. Tie budú uchovávať lokálne zvyky a tradičné remeslá.

Vizualizácia: Pútnický dom na Mariánskej hore, jeho časť bude slúžiť ako školiace centrum

Ďalším výstupom bude rozvoj cezhraničných tematických chodníkov jednak v teréne, ale aj v digitálnej podobe, ktoré budú sprevádzať pamiatkami hmotnej a nehmotnej kultúry PL-SK pohraničia.

Realizovať by sa to malo v priebehu rokov 2024 a 2026. Cieľovou skupinou v projekte pritom bude individuálny cestovateľ, organizované skupiny, rodiny s deťmi, kresťanské spoločenstvá, školy, seniori, skauti či pútnici prichádzajúci na púte. 

Aktuálne spustila prešovská župa participatívne činnosti k projektu, pričom jej snahou je od širokej verejnosti získať podnety, ktoré prispejú k vypracovaniu jednotnej koncepcie pre Svätomariánsku púť II. a z ktorých sa bude čerpať pri realizácii jej aktivít. Krajská samospráva realizuje tzv. zber pripomienok, otázok a odporúčaní. Prebieha do 30. júna prostredníctvom elektronického formulára na https://lnk.sk/dmwp, prípadne s jeho ďalšími podrobnými informáciami na stránke svatomarianskaput.sk v sekcii Svätomariánska päť a participácia.

Foto: Dotazník na zber podnetov

Príspevky je však možné predkladať aj osobne na farských, mestských a obecných úradoch v Levoči, Ľutine, Gaboltove i v Litmanovej. Databáza aktívnych priaznivcov projektu je otvorená a pripravuje sa priestor pre ich budúce zapájanie do jeho skvalitňovania a rozširovania.

 

Vlajkový projekt  Prešovského samosprávneho kraja Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) získal podporu v rámci cezhraničného programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. Krajská samospráva ho realizovala od roku 2017 spolu s dvanástimi partnermi v pohraničí. Na slovenskej strane na projekte participovali farnosti  Levoča, Ľutina, Gaboltov, Litmanová, taktiež Inovačné partnerské centrum a KOCR Severovýchod Slovenska. Priniesol obnovu a rekonštrukciu pútnických miest či spustenie 75 km pútnickej trasy Evanjelizačná cesta.

 


Skočiť na hlavné menu