Príprava študentov pre prax v oblasti udržateľných budov


Dátum: 13.07.2022

Obrázok k aktualite Príprava študentov pre prax v oblasti udržateľných budov
Názov: Príprava študentov pre prax v oblasti udržateľných budov
SKCZ_platforma_Príprava študentov pre prax v oblasti udržateľných budov


Krátky popis: Projekt sa zameral na prepojenie študentov SŠ a VŠ technického zamerania so zástupcami súkromného sektoru v podporenom území v oblasti udržateľných budov. Cieľom vzniknutej partnerskej siete bolo zvýšenie odbornej pripravenosti a motivácie študentov pre prácu v danom odbore. Projekt chcel zároveň podporiť adaptáciu ČR a SR na požiadavky európskej smernice o energetickej náročnosti budov (EPBD 3), výkonom ktorých sa bude zaoberať práve generácia pripravujúca sa momentálne na svoje budúce povolanie. Vzájomné prepojenie účastníkov projektu umožnila virtuálna platforma – nástroj komunikácie projektovej komunity. Obsahom projektu boli aktivity ako odborné prednášky zástupcov zapojených firiem na školách, exkurzie za technologickými riešeniami či referenčnými realizáciami a stáže/brigády doplnené o možnosť spracovania diplomových/skupinových prác na vybrané témy. Realizácia projektu podporila min. 240 študentov VŠ v ČR, 240 študentov SŠ v SR a 40 súkromných firiem v pohraničí. Projekt má dosah aj na pedagogických pracovníkov zapojených škôl.

Prijímateľ:  Centrum pasivního domu, z.s., Slovenská rada pre zelené budovy, Budovy pre budúcnosť

Celkové oprávnené náklady projektu:  233 937,43 EUR

Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   198 846,79 EUR (prostriedky EÚ - EFRR); 11 045,09 EUR (ŠR SR)

Vlastné zdroje:  17 871,23 EUR

Operačný program:  Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Doba realizácie projektu: november 2019 - apríl 2022
 
Skočiť na hlavné menu