Priblížme sa k spoločnému prírodnému a kultúrnemu dedičstvu


Dátum: 10.08.2021

Obrázok k aktualite Priblížme sa k spoločnému prírodnému a kultúrnemu dedičstvu
Názov: Priblížme sa k spoločnému prírodnému a kultúrnemu dedičstvu
ukazka bojov z 2.svetovej vojny
Krátky popis: Mesto Krásno nad Kysucou (SK) a Obec Metylovice (CZ) sa nachádzajú v slovensko-českom pohraničí, sú od seba vzdialené 60 km, patria tak do spoločného regiónu. Obaja partneri majú svoj potenciál kultúrneho ale najmä prírodného bohatstva (CHKO Kysuce, CHKO Moravskoslezské Beskydy). Cieľom projektu je zachovanie, rozvoj, prezentácia a zvýšenie využitia prírodného a kultúrneho dedičstva. V rámci projektu bola vybudovaná vyhliadková veža, ako prvok veľmi atraktívny pre turistov. Veža bola postavená pri existujúcej cezhraničnej trase na území Chránenej krajinnej oblasti Kysuce, tesne pod vrcholom Hájnica, odkiaľ je krásny výhľad na okolitú prírodu. Objekt rozhľadne je štvorcového  tvaru  o zastavanej  ploche  17,5  m2 .  Výška  objektu  je  cca  17 m  nad upraveným terénom. Popri turistickej trase sa nachádza bunker z obdobia 2. svetovej vojny, prístup k nemu bol v rámci projektu upravený, čím je prístupný turistom. Atraktívnou aktivitou v rámci projektu bolo podujatie ukážky bojov z 2. svetovej vojny. Popri turistických trasách boli vytvorené oddychové miesta a osadené prvky  drobnej architektúry (informačná tabuľa, lavičky, odpadkové koše). Cezhraničný partner obec Metylovice v rámci realizácie projektu predĺžila existujúcu cyklotrasu o 787 metrov. Trasa je vybudovaná po spevnenej časti i nespevnenej. Súčasťou úseku stavebného objektu je vybudovanie nového asfaltového krytu. Šírka cyklotrasy je premenlivá od 1,5 m do 2,5 m. Predĺžená cyklotrasa zatraktívnila pohraničný región, priťahuje ďalších turistov a skvalitňuje služby ponúkané v regióne.
ukazka bojov z 2.svetovej vojny_1
Prijímateľ: Mesto Krásno nad Kysucou, Obec Metylovice
Celkové oprávnené náklady projektu: 243 945,40 eur
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 207 353,59 eur (EFRR), 9 588,04 eur (ŠR SR)
Vlastné zdroje: 19 600,52 eur
Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Doba realizácie projektu: apríl 2019 – marec 2021
 
 Vyhliadkova_veza
 
Skočiť na hlavné menu