Pri Žiline sme otvorili nový úsek diaľnice z Bratislavy do Košíc


Dátum: 29.01.2021

Obrázok k aktualite Pri Žiline sme otvorili nový úsek diaľnice z Bratislavy do Košíc
Naša najvýznamnejšia diaľnica D1 sa dnes otvorením úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka predĺžila o viac ako 11 kilometrov. Ide o prvú časť obchvatu mesta Žilina z južnej strany, ktorý sa naplno využije po otvorení priľahlého úseku s tunelom Višňové.
 
S výstavbou diaľničného úseku sa začalo už v roku 2014 s pôvodným termínom dokončenia v roku 2018. Meškanie výstavby privádzača do Žiliny bolo hlavným dôvodom posunutia odovzdania cesty do užívania motoristom.
„Úsek D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka slúži od dnes všetkým motoristom najmä zo Žiliny a Žilinského kraja. Súčasťou nového úseku sú aj dva tunely - Žilina a Ovčiarsko - pričom druhý je s dĺžkou 2367 metrov momentálne najdlhším dvojrúrovým tunelom na Slovensku. Otvorený úsek prinesie v tejto fáze benefity najmä obyvateľom južnej časti Žiliny, ktorí získajú ľahší prístup z D1 a čiastočne sa tým odľahčí aj kritická križovatka v meste. Reálne celkovú dopravnú situáciu v Žiline pomôže zlepšiť až dostavba tunela Višňové, ku ktorému sme sa otvorením tohto úseku priblížili o 11 kilometrov. Pevne verím, že už v horizonte niekoľkých dní predstavíme zhotoviteľa a pustíme sa do práce dostavby tunela Višňové,“ povedal  minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

Trasa diaľnice
Južný obchvat Žiliny má od Hričovského Podhradia po Lietavskú Lúčku celkovú dĺžku 11,32 kilometra. Úsek sa začína v Hričovskom Podhradí križovatkou diaľnic D1 a D3. Trasa vedie po estakáde, ktorá križuje železničnú trať Bratislava – Žilina a cestu I/18. Následne vchádza do tunela Ovčiarsko. Po vyústení z východného portálu tunela sa diaľnica dostáva do Žilinskej kotliny, ktorou prechádza južne od obce Bitarová, križuje cestu III/5183 a vstupuje do širokého údolia Bitarovského potoka. Morfologický výbežok Dúbravy prekonáva diaľnica tunelom Žilina, za ktorým sa dostáva do doliny Rajčianky. V tomto úseku je diaľnica vedená po estakáde medzi Lietavskou Lúčkou a žilinskou Bytčicou. Úsek sa končí estakádou nad obcou Lietavská Lúčka v mieste napojenia na križovatku Lietavská Lúčka a v nej na privádzač Lietavská Lúčka – Žilina. Ten dovedie šoférov z juhu do centra Žiliny.

Financovanie
Aktuálna zmluvná cena za výstavbu úseku, ktorý postavilo konzorcium firiem Ovčiarsko v zložení Doprastav, Strabag, Váhostav – SK a Metrostav, je 445 miliónov eur bez DPH. Európska únia prispela na projekt 326,5 milióna eur. Ide o projekt, ktorý je spolufinancovaný z eurofondov v dvoch fázach a v rámci dvoch po sebe nasledujúcich programových období (Operačný program Doprava 2007 – 2013 a Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020). Z aktuálneho finančného rámca eurofondov je na projekt vyčlenených 272, 5 mil. eur bez DPH, suma zahŕňa povinný príspevok štátneho spolufinancovania vo výške 15 %.

Zaujímavosti
  • tunel Ovčiarsko bol prerazený 29. 4. 2016, je dvojrúrový tunel s dĺžkou 2 360 m,
  • tunel Žilina bol prerazený 5. 12. 2016, je dvojrúrový a má dĺžku 687 m, s razbou sa začalo v priebehu novembra 2014, najskôr zo západného portálu. Skutočne veľmi náročné geologické prostredie si vyžiadalo aj razbu z východného portálu,
  • z technického pohľadu sa na 11 km dlhom diaľničnom úseku strieda popri dvoch tuneloch 11 mostov,
  • jazdou po diaľnici ušetria motoristi 9 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v oblasti dopravy, informatizácie spoločnosti a podpory výskumu, vývoja a inovácií  na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja).
Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy, informačnej spoločnosti a podpory výskumu, vývoja a inovácií. OPII má na roky 2014-2020 vyčlenený celkový rozpočet viac ako 8 miliárd eur, vrátane povinného národného a súkromného spolufinancovania. Tieto financie sú investované do významných dopravných projektov ako sú výstavba diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakových súprav a prostriedkov pre prevádzku mestskej hromadnej dopravy, podpora verejnej osobnej dopravy, ako aj na podporu informačnej spoločnosti. V oblasti podpory výskumu, vývoja a inovácií sú zdroje OPII prerozdeľované na technologický rozvoj a zvyšovanie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikateľov najmä v menej rozvinutých regiónoch. Podporovaná je účasť Slovenska v projektoch medzinárodnej spolupráce a  zvyšovanie výskumnej činnosti.
 Z európskych  prostriedkov operačného programu sú  financované aj  výskumno-vzdelávacie, inovačné  a podnikateľské kapacity v Bratislavskom kraji.   Podpora podnikateľského sektora patrí medzi hlavné priority financovania s dôrazom na zvyšovanie pridanej hodnoty, stimulovanie rastu a tvorby pracovných miest. 
 
Prioritné osi OPII:
PO1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov
PO2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T )
PO3 - Verejná osobná doprava
PO4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)
PO5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
PO6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
PO7 - Informačná spoločnosť
PO8 - Technická pomoc pre oblasť dopravy a informatizácie
PO9 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií
PO10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji
PO11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov (MSP)
PO12 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji
PO13 - Technická pomoc pre oblasť výskumu a inovácií
 
 
Skočiť na hlavné menu