Prestupný dopravný terminál Svätý Jur


Dátum: 03.06.2019

Obrázok k aktualite Prestupný dopravný terminál Svätý Jur
Názov: Prestupný dopravný terminál Svätý Jur
jur
Stručný popis projektu: Hlavným cieľom projektu je skvalitnenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy integráciou dopravných systémov prostredníctvom vybudovania prestupného dopravného terminálu a tým prispieť k trvalo udržateľnému miestnemu rozvoju, regionálnej mobilite a prístupu k hlavným službám pre obyvateľov mesta a spádových obcí.
jur1
Hlavné aktivity projektu:
Cieľ projektu bude dosiahnutý realizáciou nasledovných aktivít:
  • Zriadenie prestupného dopravného terminálu
  • Vytvorenie parkoviska P + R a B+R
 
V rámci aktivity 1 sa vytvorí prestupný uzol vrátane  dobrých podmienok pre cyklistickú dopravu. Celé realizované územie bude bezbariérové s bezbariérovými prístupmi. Chodníky budú vybavené signálnym a varovným pásom pre pohyb nevidiacich a slabozrakých.  Pre zvýšenie komfortu budú v predstaničnom priestore realizované prístrešky autobusových zastávok a  osadený drobný mobiliár. Skavlitnia a dobudujú sa spevnené ploch (cesty a chodníky). Na záver sa zrealizujú sadové úpravy, rekultivuje sa zeleň, vysadia vzrastlé stromy. Celý areál bude osvetlený.
V rámci aktivity 2 bude vybudovaných 58 parkovacích miest (P+R), 2 parkovacie miesta pre autobusy, zázemie pre cyklistov vo forme prestrešených cyklostojanov(B+R), ktoré budú umiestnené v tesnej blízkosti železničného nástupištia.
jur3
Situácia po realizácii projektu:
  • lepšie previazanie prvkov VOD,
  • zvýšenie počtu cestujúcich v železničnej a autobusovej doprave,
  • zvýšenie komfortu cestovania,
  • riešenie prestupného dopravného uzla prispôsobené zdravotne postihnutým obyvateľom debarierizáciou a prvkami univerzálneho navrhovania verejných priestorov,
  • v rámci projektu sa vytvorí priestor pre elektronickú informačnú tabuľu, ktorá bude osadená v rámci projektu,
  • bezpečnejšie využívanie nemotorovej dopravy vďaka prístupu k doplnkovej infraštruktúre cyklodopravy (prestrešené stojany pre bicykle s možnosťou ich uzamykania, cyklo odpočívadlo, a iné),
  • sprehľadnenie VOD,
  • vyriešenie stacionárnej dopravy vybudovaním parkovacích miest P+R, B+R, K+R, ktorá v súčasnosti obmedzuje voľný pohyb obyvateľom a vozidlám VOD.
 jur2
Prijímateľ: Mesto Svätý Jur
Celkové oprávnené náklady projektu:  612 889,07 €
 
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 582 244,62 €
Vlastné zdroje:  30 644,45 €
Operačný program: IROP
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: september 2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: máj 2018
 
Skočiť na hlavné menu