Prešovská univerzita zvýšila úroveň prekladateľstva a tlmočníctva


Dátum: 31.10.2018

Obrázok k aktualite Prešovská univerzita zvýšila úroveň prekladateľstva a tlmočníctva
Od mája 2009 do októbra 2012 realizovala Prešovská univerzita v Prešove projekt: Vybudovanie lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra v rámci Operačného programu Výskum a vývoj. Projekt bol podporený sumou  548 531,74 eur  a vďaka nemu mohla univerzita zabezpečiť fungovanie vybudovaného centra excelentnosti – jeho štruktúru, orgány, riadiace aj riešiteľské kapacity. Podarilo sa tiež vybudovať laboratória a vybaviť ich modernou informačnou technológiou.
 prešov
Zdroj: Realizátor projektu

Vo vybudovanom laboratóriu pre tlmočenie a preklad prebieha translatologický výskum s jeho následným prepojením v didaktickej oblasti s metodologickými postupmi a prepojením na fonetickú rovinu, ktorá sa aplikuje v tlmočení. V rámci projektu sa postupne budovala Prekladateľská a tlmočnícka agentúra LPTCE, ktorá umožní aplikovať a inovovať postupy v translatologickej praxi.  Agentúra bude ponúkať preklady v anglickom, francúzskom, nemeckom, ruskom a ukrajinskom jazyku. Dôležité je, že preklady budú vypracované študentmi a následne prekontrolované a skorigované pedagógmi vyučujúcimi prekladateľské disciplíny, ktorí majú sami bohaté skúsenosti s praxou prekladu a tlmočenia. Preklady do cudzích jazykov budú kontrolovať rodení hovoriaci.

Prekladateľská a tlmočnícka agentúra LPTCE pri FF PU bude sledovať dva základné ciele:

1. poskytovať kvalitné a výhodné prekladateľské a tlmočnícke služby, čím prispeje k zvyšovaniu prekladateľskej kultúry na Slovensku, ako aj k všeobecnému povedomiu o špecifickosti a náročnosti prekladateľskej a tlmočníckej profesie,

2. poskytovať študentom prekladateľstva kontakt s reálnou praxou prekladu a tlmočenia, a tým ich pripraviť na aktívnu participáciu na pracovnom trhu po absolvovaní vysokoškolského štúdia.
 
Okrem uvedených činností boli súčasťou projektu aj publikácie vo vedeckých periodikách a zborníkoch, ale aj príprava audiovizuálnych materiálov o drevených kostolíkoch zapísaných v zozname UNESCO.
 
 
Prijímateľ:  Prešovská univerzita v Prešove
Celkové oprávnené náklady projektu:  609 479,71 eur
Z toho zdroje EÚ a štátneho rozpočtu:  548 531,74 eur  
Spolufinancovanie: 60 947,97 eur
Operačný program:    Výskum a vývoj
Doba realizácie projektu: 05/2009 – 10/2012
Cieľ projektu:  Modernizácia a zefektívnenie systému podpory výskumu a skvalitnenie infraštruktúry Prešovskej univerzity  vybudovaním lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra
 
Skočiť na hlavné menu