Prešov má špičkové centrum odborného vzdelávania mechanikov a strojárov


Dátum: 29.04.2024

Obrázok k aktualite Prešov má špičkové centrum odborného vzdelávania mechanikov a strojárov
Významná investičná akcia v Spojenej škole Ľ.  Podjavorinskej v Prešove je vo finále. Po vyše roku intenzívnych prác sa prestavbou priestorov a ich dovybavením modernou technikou zmenila na špičkové regionálne centrum odborného vzdelávania. Zriaďovateľ školy Prešovský samosprávy kraj (PSK) do vynoveného zázemia pre mechanikov a strojárov investoval vyše 10 miliónov eur.  
 
Prešovský samosprávny kraj  vybudoval  v Spojenej škole na Ulici Ľudmily Podjavorinskej v Prešove moderné, špičkovo vybavené centrum odborného vzdelávania pre oblasť strojárenstva, techniky, elektrotechniky aj automatizácie. Vyše 10,1 miliónový projekt zrealizoval vďaka vlastným zdrojom vo výške  1,95 milióna eur a európskym financiám z programu IROP, a to v rámci iniciatívy dobiehajúcich regiónov Catching-up Regions.
„Do nášho portfólia moderných vzdelávacích inštitúcií pridávame tentoraz špičkové centrum pre technikov, elektrotechnikov a strojárov, kde sa budú pre svoje budúce povolanie pripravovať nielen v kvalitných priestoroch 21. storočia, ale aj na moderných strojoch, trenažéroch zvárania, simulátoroch a s kvalitnými softvérmi. Synergiou projektov, ktoré na tejto i ďalších školách rovnako realizujeme, navyše prinášame aj inovácie učebných obsahov, zlepšovanie marketingu a manažmentu škôl, ako aj samotné vzdelávanie učiteľov.  Toto sú školy budúcnosti, ktoré produkujú hotových ľudí a ja som rád, že naši študenti tu budú študovať to, čo ich bude kvalitne pripravovať na trh práce, čo ich bude aj v skutočnosti živiť a pracovne napĺňať,“ zhodnotil prestavbu župnej školy v Prešove predseda PSK Milan Majerský počas odovzdania vynovených priestorov do užívania.
Projekt v Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove konkrétne zahŕňal rozsiahlu rekonštrukciu a kvalitatívnu prestavbu jej objektov i priestorov za celkovo 8,33 mil. eur. Realizovala ju vranovská firma Betpres. Šlo o obnovu 50-ročnej haly na praktické vyučovanie, kde v minulosti vzhľadom na dispozičné riešenie a technický stav prebiehala výučba iba v jednej polovici. Súčasťou prác bola aj obnova telocvične, vybudovanie nových skladových priestorov a striekacej kabíny.
Prestavbou vznikol komplex s teoretickými a praktickými učebňami prepojený s prezentačným zázemím, šatňami a hygienickými priestormi  s bezbariérovými vstupmi. Zmodernizovalo sa aj okolie školy v podobe parkových a sadových úprav, osvetlenie areálu s exteriérovými prvkami oddychovej zóny.
„Tento projekt znamená pre našu školu novú éru a krok vpred v našej vzdelávacej inštitúcii. Možno povedať, že sen sa stal skutočnosťou a rekonštrukciou sme dosiahli nielen fyzickú zmenu, ale najmä záruku pre našich žiakov, že tu majú k dispozícii moderné a vybavené prostredie, v ktorom môžu rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti. Je to investícia do ich budúcnosti a nášho odborného vzdelávania ako celku, je to investícia hodná 21. storočia,“ vyjadril sa riaditeľ Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove Ján Holub.
K modernizácii školy významne prispelo aj nové materiálno-technické vybavenie za takmer 1,8 mil. eur. Nové stroje pribudli napríklad do elektrotechnického laboratória a dielní – presnejšie meracie prístroje, 3D simulátor elektrických inštalácií či obojstranná reťazová zostava a ďalšie. Učebňa pre metrológiu sa vybavila 2D kamerovým meracím systémom, prístrojom na meranie profilu povrchu, CNC a strojárske dielne trenažérom virtuálneho zvárania či zváracím aparátom.  Špičkové mechanizmy a simulačné softvéry majú aj dielne pre pneumatiku a hydrauliku.
 
Cieľom investičného projektu bolo pritom  zlepšiť školskú infraštruktúru  v súlade s požiadavkami  a vývojom trhu práce. Ide pritom už o piatu strednú odbornú školu v PSK, ktorá prešla rozsiahlou modernizáciou vďaka iniciatíve dobiehajúcich regiónov podporovanou Európskou komisiou a Svetovou bankou.
„Na úrovni PSK sa zrealizovalo jedno z najpodstatnejších a najdôležitejších opatrení v riešení klesajúcej demografickej krivky obyvateľstva, a to je zvýšenie kvality stredného odborného vzdelávania.  Kraj sa tejto úlohy zhostil so cťou, investície realizoval v čase najväčšej inflácie a v rôznych subregiónoch, ako aj v rôznych sektoroch. Financie pritom smerovali nielen do budov a vybavenia, ale aj do ľudských zdrojov a propagácie stredných škôl. A hoci sú investície do stredného odborného vzdelávania behom na dlhšie trate a ich efekt sa bude dostavovať postupne, časom bude z nich profitovať lokálna ekonomika aj lokálne firmy,“ doplnila konzultantka Svetovej banky pre školský komponent Helena Virčíková.  
Investičná akcia v prešovskej spojenej škole priniesla okrem rekonštrukcie objektov a novej techniky aj inováciu šiestich školských vzdelávacích programov, 136 inovačných výstupov, 10 aktualizačných a neformálnych vzdelávaní, posilnenie spolupráce so zamestnávateľmi, rozbehnutie aktivít mentoringu i tútoringu či zlepšenie marketingu školy.
***
Catching-up Regions (CuRI) je iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom. Na Slovensku sa realizuje vďaka spolupráci Európskej komisie, Svetovej banky, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácii SR. Prešovský samosprávny kraj do nej vstúpil v roku 2018. Iniciatíva do stredného odborného školstva v regióne prináša komplexný systém a dôležité zmeny vedúce k modernizácii, inovácií a zlepšeniu kvality odborného vzdelávania, ale aj k podpore marginalizovaných rómskych komunít.
 
Skočiť na hlavné menu