Prepojenie cyklotrás malokarpatskej a podunajskej oblasti s katastrom obce Chorvátsky Grob-SO 104-00 Miestna cyklotrasa Park cit


Dátum: 05.03.2019

Obrázok k aktualite Prepojenie cyklotrás malokarpatskej a podunajskej oblasti s katastrom obce Chorvátsky Grob-SO 104-00 Miestna cyklotrasa Park cit
Názov: Prepojenie cyklotrás malokarpatskej a podunajskej oblasti s katastrom obce Chorvátsky Grob-SO 104-00 Miestna cyklotrasa Park city

Krátky popis: Z hľadiska stavebno - technického stavu územia sa v súčasnosti využívajú pre cyklodopravu cesty III. triedy a mieste komunikácie. Vzhľadom na vysokú intenzitu automobilovej dopravy a technický stav ciest je potrebné vybudovať oddelené cyklotrasy od ciest III. tried v území. Dopravne najzaťaženejšia je cesta III/1082.
V prípade nerealizácie stavby výrazne klesne priepustnosť cesty spôsobená cyklodopravou. Nezanedbateľným faktorom je aj bezpečnosť cyklistickej dopravy. Zvýšenie bezpečnosti cyklodopravy, ktorá je vedená v súbehu s cestami III. triedy, je možné dosiahnuť po vybudovaní samostatných cyklociest. Projekt nadväzuje na už zrealizovanú cyklotrasu Združania obcí JuRaVa a krátky úsek cyklotrasy, ktorý vznikol dopravným značením na existujúcom chodníku, realizovaný z rozpočtových zdrojov obce Chorvátsky Grob.
 grob
Merateľné ukazovatele projektu:
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií - 2,3268km.
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry – 6 (2 prístrešky, 4 stojany)
Počet zavedených propagačných aktivít - 1
 
Hlavný cieľ projektu:
- vybudovanie novej cyklistickej komunikácie,
- obstaranie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry,
- zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky
- a propagácia cyklodopravy.
grob2 
Hlavné aktivity projektu:
  1. Vybudovanie novej cyklistickej komunikácie
  2. Obstaranie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
  3. Zvýšenie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky
  4. Propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy
Realizáciou navrhovaných hlavných aktivít projektu sa dosiahnu deklarované cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov projektu - výstavbou sa dosiahne dĺžka cyklotrasy, nákupom a rozmiestneným budú dosiahnuté bezpečnostné prvky a prostredníctvom informovania o cyklotrase letákmi bude dosiahnutá propagácia.
grob3
Prijímateľ:  Združenie obcí JURAVA
Celkové oprávnené náklady projektu:  423 113,42 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 401 957,75 € 
Vlastné zdroje:  21 155,67 €
Operačný program: IROP
Doba realizácie projektu: Začiatok realizácie aktivít projektu: október 2017

Ukončenie realizácie aktivít projektu: október 2018
 grob4
 
Skočiť na hlavné menu