Prehlbovanie mestských studní


Dátum: 17.06.2024

Obrázok k aktualite Prehlbovanie mestských studní
Názov projektu Prehlbovanie mestských studní
Kód projektu 309070CCY5
Prijímateľ Názov Mesto Spišská Stará Ves
Sídlo Štúrova 228/109
Operačný program PRV SR 2014 - 2022
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.2
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Prešovský kraj Okres Kežmarok Obec Spišská Stará Ves  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
01.11.2023 12.02.2024
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 41400 EUR
Z toho NFP 24648 EUR
Vlastné zdroje 16752 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu je obnovenie mestských studní v meste Spišská Stará Ves, ktoré má pomôcť preklenúť obdobie počas odstávky verejného vodovodu. Realizáciou projektu sa zabezpečí trvalo udržateľná dostupnosť pitnej vody, zlepšenie kvality životného prostredia v meste a eliminácia problému s hygienou, udržiavaním čistoty, poriadku a bežným chodom domácností.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu je rekonštrukcia mestských studní z dôvodu ich vrátenia do prevádzky. Projekt je realizovaný formou prehĺbenia jestvujúcich mestských studní a opravu/výmenu ručného mechanizmu na čerpanie vody.

Skočiť na hlavné menu