Prehľad výziev OP II implementovaných v gescii MH SR k 29.1.2021


Dátum: 29.01.2021

Obrázok k aktualite Prehľad výziev OP II implementovaných v gescii MH SR k 29.1.2021

Prehľad výziev OP II implementovaných v gescii MH SR

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2021, verzia 1

 

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2020, verzia 5

Prehľad základných informácií o aktuálne vyhlásených výzvach na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „žiadostí o NFP“) v gescii MH SR (ďalej len „výzvy“)

 

Inštruktážne video pre žiadateľov k elektronickému podpisovaniu a odosielaniu žiadostí o NFP priamo v ITMS2014+ (prostredníctvom integrácie IMTS2014+ s Ústredným portálom verejnej správy)

 

Aktuálny zoznam dopytovo-orientovaných výziev, t. j. výziev určených pre dvoch a viacerých oprávnených žiadateľov, medzi ktorými prebieha súťaž, vrátane archívu výziev, kde sa nachádzajú výzvy, v rámci ktorých už nie je možné predkladať žiadosti o NFP, a zoznamov schválených a neschválených žiadostí o NFP


Skočiť na hlavné menu