Predchádzanie vzniku BRO v obci Dolné Vestenice


Dátum: 14.06.2021

Obrázok k aktualite Predchádzanie vzniku BRO v obci Dolné Vestenice
Dolné Vestenice_
Názov: Predchádzanie vzniku BRO v obci Dolné Vestenice
 
Krátky popis: Cieľom projektu bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov obce. Obstarané boli dva druhy kompostérov s objemom 600 l (1 ks) a 1 050 l (510 ks).  Obyvateľom obce bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách, alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Správnym kompostovaním si obyvatelia môžu zabezpečiť ekonomicky efektívny systém odpadového hospodárstva v obci a zabezpečiť si trvalú udržateľnosť environmentálneho spôsobu nakladania s BRKO. Realizácia aktivity bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.
 
Prijímateľ:  Obec Dolné Vestenice
Celkové oprávnené náklady projektu:  58 250,00 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   55 337,50 EUR
Vlastné zdroje:   2 912,50 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 11/2018 - 06/2019 (8 mesiacov)

Dolné Vestenice_1
Skočiť na hlavné menu