Predchádzanie vzniku BRO v obci Dolná Súča


Dátum: 14.06.2021

Obrázok k aktualite Predchádzanie vzniku BRO v obci Dolná Súča
 

Dolná Súča_kompostéry_Dolná Súča_kompostéry_1
Názov: Predchádzanie vzniku BRO v obci Dolná Súča
 
Krátky popis: Cieľom projektu bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov obce. Obstaraných bolo 923 ks kompostérov s objemom 1 050 l. Obyvateľom obce bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách, alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Správnym kompostovaním si obyvatelia môžu zabezpečiť ekonomicky efektívny systém odpadového hospodárstva v obci a zabezpečiť si trvalú udržateľnosť environmentálneho spôsobu nakladania s BRKO. Realizácia aktivity bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.
 
Prijímateľ:  Obec Dolná Súča
Celkové oprávnené náklady projektu:  124 000,00 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   117 800,00 EUR
Vlastné zdroje:   6 200,00 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 11/2018 - 05/2019 (7 mesiacov)
Dolná Súča_kompostéry_2
Skočiť na hlavné menu