Pracovné príležitosti pre nezamestnaných


Dátum: 18.05.2021

Obrázok k aktualite Pracovné príležitosti pre nezamestnaných
Názov: Pracovné príležitosti pre nezamestnaných
ITMS kód projektu: 312031T707
pracovne

Krátky popis:  Cieľ projektu: Poskytnutím pracovných príležitostí zacielených na uchádzačov o zamestnanie zvýšiť ich pracovné návyky a umocniť ich uplatniteľnosť na trhu práce, čím sa zlepší kvalita života nezamestnaných, vrátane ohrozených osôb v najmenej rozvinutom okrese.
V rámci projektu bolo podporených 6 pracovných pozícií s dĺžkou podpory 19 mesiacov. Realizácia hlavných aktivít projektu prebiehala v súlade so schválenou ŽoNFP. Prijímateľ obsadil všetkých 6 plánovaných pracovných miest. Všetkým osobám z cieľovej skupiny bol umožnený rovnaký prístup k pracovnej príležitosti bez diskriminácie. Prijímateľ obsadil 3 pracovné miesta ženami a zároveň 3 pracovné pozície sú obsadené mužmi. K prijatým zamestnancom z cieľovej skupiny boli pridelení štyria mentori, ktorí zabezpečili rýchlejšie zapracovanie zamestnancov do pracovného procesu. Realizácia projektu napomohla k ekonomickému rastu a rozvoju spoločnosti. Výsledkom je, že spoločnosť je schopná naďalej vytvárať nové pracovné miesta pre nezamestnané osoby aj po ukončení projektu. Spoločnosť prostredníctvom projektu podporila znevýhodnené skupiny evidované na úrade práce. Zamestnanci získali nezameniteľné skúsenosti a zručnosti a tým strategickú výhodu na trhu práce. Aj v prípade odchodu zamestnanca z firmy, je znásobená pravdepodobnosť jeho zotrvania na trhu práce bez potreby opätovnej evidencie na úrade práce. Projekt poskytol zamestnancom potrebnú prax v danom odbore, čo je nevyhnutnou súčasťou uplatnenia sa na trhu práce. Projekt prispel k napĺňaniu cieľov Operačného programu najmä v prioritnej osi 3. Zároveň prispel k napĺňaniu akčného plánu najmenej rozvinutých okresov. S pracovným výkonom prijatých zamestnancov bol prijímateľ spokojný. Vytvorený pracovný kolektív bol a je veľkým prínosom pre spoločnosť. Realizáciou projektu sa zvýšila konkurencieschopnosť spoločnosti. Spoločnosť dosiahla stabilné miesto na trhu. Zamestnanci nadobudli nové pracovné zručnosti, ktoré môžu naďalej rozvíjať. Realizácia projektu podporila celkový rast spoločnosti a bola veľkým prínosom pre našu spoločnosť. Pracovné činnosti prijatých zamestnancov boli riadne vykonávané počas celej realizácie projektu. Z dôvodu efektívneho vyčerpania poskytnutých finančných prostriedkov došlo k predĺženiu realizácie aktivít projektu o 4 mesiace. Jediné identifikované riziko počas realizácie projektu, ktoré zaznamenal prijímateľ bolo vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19. Naša činnosť nebola výrazným spôsobom obmedzená.

Prijímateľ:  Ing. Andrej Hlinka – SPOMAT, Stará Ľubovňa, Letná 28, 06401
Celkové oprávnené náklady projektu:  112 640,26 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   95 744,22 EUR zdroje EÚ, 16 896,04 EUR zdroj zo ŠR
Vlastné zdroje:  0 EUR
Operačný program:  Ľudské zdroje
Doba realizácie projektu: 14.10.2019 – 31.12.2020  
 
Skočiť na hlavné menu