PPA sa snaží, aby sa projekty akčných skupín vyhodnotili čo najrýchlejšie


Dátum: 26.11.2020

Obrázok k aktualite PPA sa snaží, aby sa projekty akčných skupín vyhodnotili čo najrýchlejšie

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vynakladá maximálne úsilie, aby sa projekty miestnych akčných skupín (MAS) vyhodnotili čo najrýchlejšie. Avšak nie všetky projekty sú predkladané správne a kompletne, či už zo strany MAS alebo konkrétnych žiadateľov, čo následne spôsobuje predlžovanie lehôt na vyhodnotenie zo strany PPA.

Ako ďalej pre TASR uviedol odbor komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na kritiku Národnej siete (NS) miestnych akčných skupín SR, v rámci programu rozvoja vidieka (PRV) SR na roky 2014 až 2020 zo všetkých žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) bolo doposiaľ 100 % vyzvaných na doplnenie miestnou akčnou skupinou alebo žiadateľom. "Následná kontrola zo stany PPA je nevyhnutná a opodstatnená z dôvodu veľkej chybovosti, a to tak zo strany žiadateľov, ako aj zo strany miestnych akčných skupín," podčiarklo MPRV.

Výsledkom administratívnej kontroly PPA je podľa agrorezortu aj vydanie nesúhlasného návrhu na vyhodnotenie žiadosti o NFP, ktoré je v rozpore s návrhom MAS na schválenie, a to najmä z dôvodu nedôslednosti postupov administratívnej kontroly MAS pri kontrole a hodnotení žiadostí o NFP.

U žiadateľov, ktorí predkladajú žiadosti o NFP na MAS, sú podľa MPRV najčastejším nedostatkom chybne, respektíve neúplne vyplnené žiadosti o NFP, nekompletné povinné prílohy k žiadosti o NFP, ktoré môžu mať vplyv na stav žiadostí o NFP ako takých.

"Počas nasledujúcich mesiacov predpokladáme schválenie európskej legislatívy k prechodnému obdobiu, ktoré bude pravdepodobne dvojročné. Uvedená legislatíva stanoví finančné alokácie pre jednotlivé členské štáty, ktoré budú môcť byť použité na ďalšiu významnú podporu v rámci PRV v rokoch 2021 až 2022 (s čerpaním podľa pravidla n+3 do roku 2025). Doposiaľ je nastavená možnosť čerpania finančných prostriedkov podľa rovnakého pravidla do roku 2023, teda nie do roku 2020," uviedlo agroministerstvo.

MPRV zároveň upozornilo, že v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sú projekty predložené MAS vyhodnocované na riadiacom orgáne IROP, ktorý po delimitácii spadá pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Predseda Národnej siete (NS) miestnych akčných skupín SR Štefan Škultéty upozornil, že MAS na Slovensku doteraz nemajú zazmluvnený ani jeden projekt pre konečných užívateľov. Pritom december je posledným mesiacom programového obdobia 2014 až 2020. Zdôraznil, že program Leader je veľmi úspešný v celej Európe, u nás však kolabuje. Na PPA v Nitre podľa neho stojí vyše 1200 projektov. Na Slovensku tak vrcholí nevídaný škandál, aký nemá obdobu v celej Európe. Slovensko podľa Škultétyho môže prísť o 200 miliónov eur.

Zdroj: TASR

 


Skočiť na hlavné menu