POZVÁNKA NA ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR


Dátum: 03.02.2022

Obrázok k aktualite POZVÁNKA NA ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020
Vás pozýva na  ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
  s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-15
so zameraním na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov;
s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16 so zameraním na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov; s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-58
so zameraním na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov

Termín a miesto konania:

3. februára 2022 (štvrtok), dištančná forma (online) o 09:30 hod.
Program:
09:30 – 09:40 Privítanie účastníkov, všeobecné informácie o priebehu seminára
09:40 – 10:30 Stručné predstavenie zmien v jednotlivých výzvach (výzva č. 15, č. 16 a č. 58)
10:30 – 11:00 Najčastejšie nedostatky identifikované v rámci administratívneho overovania a odborného hodnotenia ŽoNFP
11:00 – 11:30 Stručné predstavenie Programu odpadového hospodárstva na roky 2021- 2025
11:30 – 12:00 Diskusia

Dôležité informácie:

Prihlásiť sa môžete elektronicky na e-mailovú adresu: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk najneskôr do 01.02.2022
Prípadné otázky k daným výzvam môžete zaslať spolu s Vašou registráciou vopred (prosíme uviesť aj č. výzvy, ktorej sa daná otázka týka)
Online seminár bude prebiehať prostredníctvom platformy MS TEAMS (nie je potrebné sťahovať žiadnu aplikáciu do počítača, registrovaným účastníkom bude zaslaný odkaz na pripojenie. V deň konania stačí kliknúť na spomínaný odkaz a pripojíte sa automaticky)
Potrebovať budete počítač, pripojenie na internet, reproduktory, prípadne webkameru a mikrofón
Chceme Vás požiadať o pripojenie na seminár v predstihu - ideálne 10 min pred plánovaným začiatkom
Účasť na seminári je bezplatná.

Skočiť na hlavné menu