POZVÁNKA : Ako znižovať zaostávanie regiónov Slovenska?


Dátum: 27.04.2017

Obrázok k aktualite POZVÁNKA : Ako znižovať zaostávanie regiónov Slovenska?
POZVÁNKA
 
na spoločný seminár Zastúpenia Európskej komisie v SR a inštitútu INEKO s názvom
 
Ako znižovať zaostávanie regiónov Slovenska?
 
Cieľ: Diskutovať  o tom, ako znížiť zaostávanie regiónov Slovenska prostredníctvom lepšieho využitia dostupných prostriedkov na znižovanie nezamestnanosti, rozvoj ľudského kapitálu a skvalitnenie dopravnej infraštruktúry.
 
Napriek hospodárskemu rastu Slovenska i prudkému rastu príjmov štátu v posledných rokoch chudobnejšie/menej úspešné regióny nedobiehajú tie bohatšie. Zásadným problémom je naďalej dlhodobá nezamestnanosť a fakt, že strata pracovných návykov sa v niektorých regiónoch dotýka podstatnej časti dospelej populácie.  
 
Seminár sa zameria na možnosti efektívneho využitia existujúcich finančných prostriedkov - hlavne štrukturálnych a investičných fondov EÚ a ich komplementárnosti k štátnemu rozpočtu - na riešenie hlavných výziev rozvoja zaostávajúcich regiónov. Tými sú stále vysoká nezamestnanosť s veľkým podielom dlhodobo nezamestnaných, ucelené marginalizované komunity s nízkou účasťou v procese vzdelávania a trhu práce, chýbajúce stratégie regionálnej špecializácie, z ktorej by vychádzal plán hospodárskej politiky pre daný región, a tiež chýbajúca infraštruktúra (sociálna infraštruktúra, dopravné prepojenia).  
 
Zaostávanie regiónov sa na Slovensku často spája s meškaním ich napojenia na diaľničnú sieť. Samostatný panel umožní otvorenú diskusiu o tom, čo všetko v dopravnej infraštruktúre SR škrípe, a najmä ako by sa dalo pomôcť. Občanom, podnikateľom aj investorom. Naozaj chýbajú len peniaze? Pozrieme sa hlbšie na priepasť medzi diaľničnými očakávaniami, sľubmi a skutočnosťou, a tiež na dlhodobé zanedbávanie údržby väčšiny jestvujúcich ciest a jeho následky. Ktoré problémy by sa dali (a mali) vyriešiť rýchlejšie, za oveľa menej peňazí a aj tam, kde rýchlocesta ešte dlho nebude?
 
Termín: 27.4.2017
Miesto: Európske informačné centrum, Palisády 29, Bratislava
Jazyk: Slovenčina
Program:
 
09:00 – 09:30 Registrácia
09:30 – 09:35 Otvorenie - Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR


09:35 – 11:30 PANEL I: Ako lepšie využiť dostupné prostriedky na rozvoj regiónov?
  • Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
  • Ján Ferenčák, primátor Kežmarku
  • Emil Pícha, riaditeľ, kancelária generálneho riaditeľa sekcie programov regionálneho rozvoja (IROP), Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  • Boris Sloboda, generálny riaditeľ, sekcia fondov EU (OP ĽZ), Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 
Moderátor: Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR


Ďalší diskutujúci: Eva Wenigová, EK/Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku; Denisa Žiláková, generálna riaditeľka, Sekcia centrálny koordinačný orgán, Úrad podpredsedu vlády SK pre investície a informatizáciu; Lucia Rozkopálová, riaditeľka odboru, Ministerstvo vnútra SR; Veronika Paľková, vedúca oddelenia, Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR; Martin Húska, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov, Ministerstvo hospodárstva SR; Peter Goliáš, riaditeľ INEKO; Mária Nádaždyová, EPIC Slovakia a zástupca ZMOSu.  
 
11:30 – 13:00 Obed
 
13:00 – 15:00 PANEL II: Možnosti skvalitnenia dopravnej infraštruktúry
  • Juraj Méry, generálny riaditeľ sekcie riadenia projektov, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
  • Štefan Kišš, riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) pri Ministerstve financií SR
  • Jaroslav Straka, Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku, Európska komisia
  • Ján Kovalčík, analytik INEKO
 
Moderátor: Peter Goliaš, riaditeľ INEKO
 
Ak máte záujem sa seminára zúčastniť, registrujte sa prosím do 24.4.2017 na adrese kovacik@ineko.sk. Z kapacitných dôvodov budeme akceptovať obmedzený počet prihlášok – akceptovanie prihlášky vám potvrdíme e-mailom.
 
Seminár bude naživo vysielaný na internete. Aktuálne informácie nájdete na stránke seminára, alebo aj na stránke ZEK v SR. Do diskusie sa budete môcť zapojiť aj na diaľku prostredníctvom aplikácie Sli.do za použitia kódu #RozvojRegionov.

Skočiť na hlavné menu