Polytechnická učebňa ZŠ Sibírska


Dátum: 13.07.2021

Obrázok k aktualite Polytechnická učebňa ZŠ Sibírska

Názov: Polytechnická učebňa ZŠ Sibírska
Sibírska

Kód projektu: 302021M536
Popis projektu: Projekt „ Polytechnická učebňa ZŠ Sibírska  “  je zameraný na investovanie do zlepšenia kvality vzdelania, tak aby napomohol k získaniu a osvojeniu  potrebných  pracovných zručností žiakov  a z toho vyplývajúca podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu na povolanie na aktuálne a perspektívne potreby trhu práce pre  žiakov, ale aj pedagógov v rámci celoživotného vzdelávania.
Sibírska1
Cieľ projektu: Vybudovanie učebne v nevyužitom suteréne budovy základnej školy Sibírska a  zabezpečenie potrebného materiálno - technického vybavenia.
Hlavné aktivity projektu:
  • Vybavenie polytechnickej učebne
  • Stavebno-technické úpravy
Situácia po realizácii projektu: 
Prostredníctvom polytechnickej  výchovy škola rozvíja znalosti a zručnosti  v technickom prostredí a napája ich priamo na vlastné zážitkové učenie. Používaním polytechnickej učebne  u žiakov sa vytvárajú  správne pracovné návyky. Posilňuje sa záujem o technické odbory a záujem tvoriť, používať jednoduché nástroje a náradie, netradičné materiály a techniky ich spracovania. Potreba novej špeciálnej polytechnickej  učebne  vychádzala z potrieb praxe, pripraviť pre život manuálne zručných ľudí, zatraktívniť a zvýšiť kvalitu vyučovacieho procesu v oblastiach zameraných na polytechnickú  výchovu.
Sibírska2
Prijímateľ: Mestská časť Bratislava- Nové Mesto
Celkové oprávnené náklady projektu: 69 989 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 66 490 €
Vlastné zdroje: 3 499 €
Operačný program: IROP
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: august 2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: december 2020
 
Skočiť na hlavné menu