Politická dohoda o Európskom roku zručností


Dátum: 09.03.2023

Obrázok k aktualite Politická dohoda o Európskom roku zručností
V utorok 7. marca dosiahol Európsky parlament a členské štáty dohodu o Európskom roku zručností. Bude sa podporovať rozvoj zručností a zlepšenie pracovných a životných príležitostí pre ľudí. To umožní Európe stať sa konkurencieschopnejšou a zaistí sa, že zelená a digitálna transformácia a hospodárska obnova budú sociálne spravodlivé a primerané. V záujme koordinácie činností Európskeho roka zručností na vnútroštátnej úrovni Komisia vyzvala členské štáty, aby vymenovali národného koordinátora. Európsky rok zručností bude sledovať štyri hlavné ciele: podporiť investície do odbornej prípravy a zvyšovania úrovne zručností, zabezpečiť, aby zručnosti zodpovedali potrebám zamestnávateľov, zosúladiť ambície a súbory zručností ľudí s príležitosťami na trhu práceprilákať ľudí s potrebnými zručnosťami z krajín mimo EÚ. Rok zručností sa oslávi Festivalom Európskeho roka zručností, ktorý sa bude konať 9. mája – na Deň Európy. Rok zručností bude trvať do mája 2024. Dôraz sa bude klásť na implementovanie existujúcich nástrojov a prijme sa tiež niekoľko nových návrhov EÚ:
 • Balík opatrení v oblasti digitálneho vzdelávania a zručností.
 • Aktualizácia Európskeho rámca kvality pre stáže.
 • Vytvorenie okruhu talentov EÚ pre nábor kvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín.
 • Iniciatíva na obnovenie rámca vzdelávacej mobility.
 • Zlepšenie uznávania kvalifikácií štátnych príslušníkov tretích krajín.
 • Zavedenie partnerstiev zameraných na talenty.
 • V rámci Paktu o zručnostiachvytvoria priemysel, poskytovatelia odborného vzdelávania a prípravy, sociálni partneri, verejné služby zamestnanosti a iní aktéri viac partnerstiev s cieľom zaviazať sa k odbornej príprave a investíciám do rekvalifikácie pracovníkov. Pripravujú sa partnerstvá pre zručnosti v oblastiach energie z obnoviteľných zdrojov na pevnine a tepelných čerpadiel a partnerstvá v oblasti energetickej efektívnosti.
 • Zriadenie Akadémie emisne neutrálneho priemyslu s cieľom zaviesť programy na zvyšovanie úrovne a rekvalifikáciu v odvetviach strategických pre zelenú transformáciu.
 • Spustenie Akadémie kybernetických zručností zameranú na zvýšenie počtu odborníkov vyškolených v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
 • V oblasti výskumu a inovácií a ako súčasť európskeho výskumného priestoru sa zavedie nový rámec pre kariéru vo výskume.
 • Iniciatíva Deep Tech Talent pomôže do roku 2025 vyškoliť 1 milión žiakov, študentov a odborníkov v oblastiach „špičkových technológií“.
 • Konferencia s názvom „Making Skills Count“, ktorá sa uskutoční 8. – 9. júna, predstaví iniciatívy, ktoré zvyšujú hodnotu a viditeľnosť zručností.
 • European Digital Skills Awards 2023 má za cieľ oceniť projekty a iniciatívy, ktoré pomáhajú preklenúť digitálnu priepasť. Podávanie prihlášok je otvorené a víťazi budú vyhlásení v júni.
 • V dňoch od 23.do 27. októbra sa Európsky týždeň odborných zručností zameria na to, do akej miery sú odborné vzdelávanie a príprava kľúčové pre ľudí všetkých vekových kategórií.
 • V dňoch od 7. do 22. októbra 2023 bude prebiehať Európsky týždeň programovania. Je to iniciatíva na miestnej úrovni, v rámci ktorej sa verejnosti hravou a pútavou formou približuje programovanie a digitálna gramotnosť.
Podrobnosti:
Tlačová správa
 
Skočiť na hlavné menu