Podpora zamestnávania znevýhodnených skupín v PROENERGS, s.r.o.


Dátum: 18.05.2021

Obrázok k aktualite Podpora zamestnávania znevýhodnených skupín v PROENERGS, s.r.o.
Názov: Podpora zamestnávania znevýhodnených skupín v PROENERGS, s.r.o.
ITMS kód projektu: 312031V046
PROENERGS
Krátky popis:
Cieľom projektu bolo zvýšenie zamestnanosti, zamestnateľnosti a zníženie nezamestnanosti uchádzačov o zamestnanie s dôrazom na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, zabezpečenie aktívnej podpory a pomoci pre zamestnancov z radov UoZ a ZUoZ pri vykonávaní pracovných činností a pri ich adaptácií na pracovnom mieste.
Miestom realizácie projektu je mesto Prešov ako územie s vysokým počtom nezamestnaných osôb v Prešovskom kraji a vysokým potenciálom cieľovej skupiny.
Cieľovou skupinou sú uchádzači o zamestnanie  v súlade so špecifickým cieľom 3.1.1 OP ĽZ a podľa § 6 a §8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.
 Hlavná aktivita výzvy Podpora pracovných miest je zložená z dvoch na seba nadväzujúcich častí. Vyhľadávanie a výber uchádzačov o zamestnanie je jednou časťou hlavnej aktivity. Po jej úspešnom absolvovaní nasledovala druhá časť a to samotné zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie s využitím mentorskej a tútorskej činnosti.
Výstupom realizácie aktivity projektu bolo 10 pracovných miest, ktoré budú obsadené úspešnými 10 znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie na dobu min. 18 mesiacov. Pracovné miesta budú vytvorené v oblasti stavebníctva s prioritným cieľom uplatnenia sa na trhu práce osôb so základným vzdelaním z marginalizovaných skupín.
Po ukončení čerpania finančného príspevku na pracovné miesta, spolupráca so zamestnancami naďalej trvá. Vytvorenie a udržanie spoľahlivého pracovného kolektívu aj po ukončení projektu je pre žiadateľa veľkým prínosom.
PROENERGS1
Prijímateľ:  PROENERGS, s.r.o., K Surdoku 8434, 080 01
Celkové oprávnené náklady projektu:  199 932,99 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   169 943, 04 EUR zdroj EÚ, 29 989,95 zdroj ŠR
Vlastné zdroje:  0 EUR
Operačný program:  Ľudské zdroje
Doba realizácie projektu: 20.9.2019 – 30.4.2021
 
Skočiť na hlavné menu