Podpora pracovných miest.
Názov: Podpora pracovných miest

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

Investičná priorita: 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpory mobility pracovnej sily

Špecifický cieľ: 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených na výzvu 15 000 000 EUR pre menej rozvinuté regióny EUR

Výzva vyhlásená od: 17.10.2018 do: 15.04.2019

Súvisiace správy a dokumenty

Disponibilná indikatívna alokácia vyhlásených výziev IA MPSVR SR

Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne: 

- Termín uzavretia 1. kola 07. 01. 2019

- Termín uzavretia 2. kola 28. 02. 2019

- Termín uzavretia 3. kola 15. 04. 2019

 

V prípade, že alokácia určená na výzvu nebude po ukončení procesu konania o žiadosti o NFP po termíne uzavretia 3. kola vyčerpaná, môžu byť stanovené ďalšie kolá výzvy. 

 

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 (Formát PDF,  279 kB)

Stručný opis výzvy (formát PDF, 126 kB)

 


Skočiť na hlavné menu