Podpora opatrovateľskej služby v obci Opatovce nad Nitrou


Dátum: 18.05.2021

Obrázok k aktualite Podpora opatrovateľskej služby v obci Opatovce nad Nitrou
Názov: Podpora opatrovateľskej služby v obci Opatovce nad Nitrou
ITMS kód projektu: 312041R233

podporaop
Krátky popis:
1.           Cieľom projektu je zlepšiť prístup k cenovo prijateľnej, trvalo udržateľnej a kvalitnej opatrovateľskej službe v obci Opatovce nad Nitrou.
2.        Realizáciou hlavnej aktivity, ktorou je Poskytovanie opatrovateľskej služby sme zabezpečili počas 26 mesiacov opatrovateľskú službu v našej obci prostredníctvom piatich kvalifikovaných opatrovateliek na ustanovený týždenný pracovný čas. Opatrovateľská služba bola poskytovaná cieľovej skupine určenej vo výzve – fyzickým osobám na základe rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré:
- sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II podľa zákona o sociálnych službách a
- sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa zákona o sociálnych službách.
3.        Výstupom sú vytvorené pracovné miesta opatrovateliek, ktoré zabezpečovali opatrovateľskú službu počas realizácie projektu.
4.        Nadväznosť je zabezpečená následným poskytovaním opatrovateľskej služby pre osoby, ktoré sú na ňu odkázané.

Prijímateľ:  Obec Opatovce nad Nitrou, Opatovce nad Nitrou 393, 972 02 Opatovce nad Nitrou
Celkové oprávnené náklady projektu:  74 100 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   62 985 EUR zdroje EÚ, 11 115 EUR zdroj zo ŠR
Vlastné zdroje:  0 EUR
Operačný program:  Ľudské zdroje
Doba realizácie projektu: 01.04.2019 – 31.05.2021
podporaop1
 
Skočiť na hlavné menu