Podpora konkurencieschopnosti výroby PENAM SLOVAKIA, a.s.


Dátum: 16.11.2020

Obrázok k aktualite Podpora konkurencieschopnosti výroby PENAM SLOVAKIA, a.s.
 penam
penam1
Názov projektu Podpora konkurencieschopnosti výroby PENAM SLOVAKIA, a.s.
Kód projektu 042KE080007
Prijímateľ Názov PENAM SLOVAKIA, a.s.
Sídlo Nitra, Štúrova 74/138, 94953
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 4
Podopatrenie 4.2
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Lučenec Trebišov    
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
27.04.2017 14.08.2020
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 1439881,77
Z toho NFP 498273,77
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Predmetom tohto projektu bola modernizácia a automatizácia výrobného procesu Lučenec a Trebišov. Rozdielnym zameraním týchto dvoch prevádzok došlo k rozčleneniu investície na dve časti:
-             Investície do výstupov v rámci Prílohy I ZFEÚ (mlyn v Trebišove)
        -       Modernizácia nakládky otrúb (elektrická prípojka)
-             Investície do výstupov mimo Prílohy I ZFEÚ (pekáreň v Lučenci)
        -     Automatizácia výroby chleba
        -     Delička chlebová s kontrolérom hmotnosti
        -     Technológia na výrobu zápary
        -       Technológia etážového pečenia
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti  PENAM SLOVAKIA, a.s. prostredníctvom rozšírenia existujúcej kapacity výroby a znížením výrobných nákladov spoločnosti.

Skočiť na hlavné menu