Podnikatelia, využite príležitosť pre podporu Vašich projektov


Dátum: 30.04.2020

Pre podnikateľov existujú príležitosti na podporu ich nápadov aj v roku 2020. Môžu využiť možnosti v rámci vyhlásených, ale aj plánovaných výziev v oblasti výskumu a inovácií, zlepšenia kvality životného prostredia, zamestnanosti a vzdelávania.

V súčasnosti sú otvorené výzvy v rámci Operačného programu Výskum a inovácie (po zmene Integrovaná infraštruktúra) na podporu MSP, aby sa mohli zapojiť do 2. fázy programu SME Instrument, SME Instrument je súčasťou programu Horizont 2020 pre financovanie výskumu a inovácií spájajúci finančné, koučingové a akceleračné nástroje a je zameraný na podporu mimoriadne inovačných MSP, ktoré majú ambíciu rozvíjať vlastný rastový potenciál na medzinárodných trhoch.

Investície do výskumu a inovácií sú jednou z hnacích síl rastu ekonomiky a vedú k udržaniu vedúceho postavenia v mnohých oblastiach týkajúcich sa poznatkov a kľúčových technológií, preto veľká časť finančných prostriedkov je venovaná financovaniu inteligentných riešení v podnikoch akými sú napr. robotika, kybernetická bezpečnosť, digitalizácia, automatizácia, podnikové informačné systémy a pod. Z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra si môžu podnikatelia či výskumné inštitúcie zriadiť alebo modernizovať výskumnú infraštruktúru a realizovať úlohy v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Okrem technologických inovácií je podpora zameraná aj na sociálne inovácie, ktorých cieľom je riešiť spoločenské problémy v oblasti vzdelávania, životného prostredia či regionálneho rozvoja.

Na tento rok sú ešte naplánované výzvy na sieťovanie podnikov (klastrov), ktoré sú držiteľmi minimálne bronzového certifikátu v zmysle hodnotenia klastrov podľa metodiky Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy „ESCA“. Podpora v oblasti rozvoja podnikania, cestovného ruchu a spolupráce so strednými školami bude sústredená vo významnej miere v Prešovskom, Banskobystrickom kraji a v regióne Horná Nitra.

Podnikatelia môžu aktuálne získať finančné prostriedky aj na zlepšenie stavu priemyselných a administratívnych budov, či rekonštrukciu a modernizáciu vykurovacích a klimatizačných systémov, čo im prinesie úsporu na energiách. Okrem toho si môžu vybudovať, zrekonštruovať a modernizovať zariadenia na výrobu elektriny a tepla, alebo inštalovať technológie využívajúce obnoviteľné zdroje energie. Podnikateľov pôsobiacich v oblasti recyklácie a spracovania odpadov určite poteší finančná podpora, o ktorú sa môžu uchádzať z Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci výziev č. 15 a 16.

Z európskych prostriedkov budú môcť podnikatelia financovať  vzdelávacie programy zamerané na finančnú gramotnosť dospelých. Podporu môžu získať aj tí, ktorí sa zameriavajú na poskytovanie služieb starostlivosti o deti (jasle, škôlky a pod.) a zapájanie znevýhodnených osôb na trh práce.

Rozvíjať inovačný potenciál slovenských podnikateľov je jedným z cieľov národného projektu Inovujme.sk. Projekt chce zvyšovať povedomie o význame inovácií a pre tento účel poskytuje pre slovenské podniky bezplatné vzdelávanie. Inovačný workshop je 4- alebo 8-hodinový program, na ktorom sa majiteľ podniku, alebo jeho zamestnanci, dozvedia, ako myslieť kreatívne. Pomocou kreativity a nových nápadov môžu posunúť svoju firmu vpred. Postup, ako workshop získať, radi poskytnú zamestnanci regionálnych konzultačných centier.

Podrobnejšie informácie o možnostiach financovania projektových zámerov vo vyššie spomínaných oblastiach nájdete na stránkach:

obrázok zjednodušenej mapy Slovenka, na ktorej sú označené mesta s lokalizáciou 8 IPC


Skočiť na hlavné menu