• Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo - orientovaných projektov OP II v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky verzia 4.1


Dátum: 11.06.2021

Obrázok k aktualite •	Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo - orientovaných projektov OP II v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky verzia 4.1
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra zverejnilo dňa 11.06.2021 verziu 4.1 dokumentu s názvom Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo - orientovaných projektov OP II v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Cieľom úpravy dokumentu je:

- zjednoznačnenie textu týkajúceho sa ustanovení poslednej vety § 57 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF a ich dopadu na posudzovanie momentov, pri ktorých musí byť splnená aj taká PPP, pri ktorej dokument umožňuje prerušenie jej plnenia;
- doplnenie novej PPP do výpočtu PPP, pri ktorých sa umožňuje prerušenie plnenia (podmienka zapojenia stredných odborných škôl - relevantné pre výzvy s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-25 a OPII-MH/DP/2020/11.3-30);
- doplnenie možnosti prerušenia plnenia aj pri PPP finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu z dôvodu potreby reflektovať na krízovú situáciu.
Cieľom zverejnenia dokumentu je zvýšenie informovanosti žiadateľov/prijímateľov a odstránenie prípadnej právnej neistoty žiadateľov/prijímateľov vo vzťahu k ich povinnosti plniť PPP vo všetkých fázach projektového cyklu. Podľa článku 2 ods. 2.5 Zmluvy o poskytnutí NFP „Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup“. Poskytovateľ využíva možnosť vydať tento dokument ako Právny dokument, vo význame, ktorý predpokladá citovaný článok Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v nadväznosti na článok 3 ods. 3.3 Zmluvy o poskytnutí NFP a definíciu Právneho dokumentu uvedenú v článku 1 ods. 3 VZP.

Úplné znenie dokumentu nájdete TU.
 
Skočiť na hlavné menu