PMÚ získa nenávratný finančný príspevok pre oblasť odhaľovania protisútažných dohôd


Dátum: 16.05.2017

Obrázok k aktualite PMÚ získa nenávratný finančný príspevok pre oblasť odhaľovania protisútažných dohôd
 Dňa 13. 5. 2017 nadobudla účinnosť Zmluva uzatvorená medzi Úradom vlády SR a Protimonopolným úradom SR o poskytnutí nenávratného finančného príspevku c. 19/2017 poskytovaného z európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF„). Jej cieľom je zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF Operačného programu Technická pomoc.
V rámci uvedeného operačného programu bude Protimonopolný úrad SR (ďalej len „úrad„) posudzovať podnety, v ktorých je podozrenie na porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže a ktoré úrad dostane od riadiacich orgánov operačných programov EŠIF. Bude spolupracovať s Centrálnym koordinačným orgánom v oblasti tvorby základných systémových a koncepčných dokumentov, metodiky, ako aj vykonávať školenia k problematike dohôd obmedzujúcich súťaž, najmä pokiaľ ide o koordináciu vo verejnom obstarávaní podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže.
Úrad vyslovuje presvedčenie, že zabezpečenie financovania miezd a odmien z Operačného programu Technická pomoc nielen prispeje k navýšeniu kapacít odboru kartelov, ale tiež pozitívne ovplyvní výkon jeho kontroly nad verejnými obstarávaniami spojenými s čerpaním prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov.

Informáciu TASR poskytla hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu