PlasticFreeDanube


Dátum: 15.04.2021

Obrázok k aktualite PlasticFreeDanube
Názov: PlasticFreeDanube
Fischamend_20171107_01


Krátky popis: Zdroje ako aj trasy toku plastových odpadov, rovnako ako aj ich vplyv na životné prostredie riek sú stále do značnej miery neznáme. Cieľom projektu Plastic Free Danube je tento vplyv preskúmať a získať tak vedomosti o plastovom znečistení Dunaja na území medzi Viedňou a Bratislavou. V projekte sa vytvoria štandardizované metódy pre hodnotenie zdrojov znečistenia, množstve odpadu, distribúcie a iných súvisiacich rizík pre životné prostredie. Plánované opatrenia by mali prispieť k zvýšeniu povedomia a k získavaniu vedomostí v tejto problematike. Na základe modelov toku a prepravy plastového odpadu pozdĺž Dunaja vyvinutých v rámci projektu, budú vypracované metódy štandardizovaného odberu vzoriek a triedenia, a vytvorí sa databáza o        druhoch odpadu, množstve a o ich zloženiach. Navyše budú vyvíjané výukové a školiace materiály, a v záujme predchádzania vzniku odpadov bude vytvorená komunikačná a informačná platforma o plastovom odpade. Projekt je dôležitým prínosom k udržateľnej ochrane rieky ako aj citlivých lokalít pozdĺž Dunaja, ktoré potrebujú ochranu
Prijímateľ:  Inštitút polymérov Slovenskej akadémie vied, Universität für Bodenkultur Wien - Department für Wasser-Atmosphäre-Umwelt , Via donau - Österreichische Wasserstraßen GmbH, RepaNet, Nationalpark Donau-Auen GmbH
DanubeCanal_20201013_1
Celkové oprávnené náklady projektu:  1,2 mil. eur
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   1 mil. eur EFRR
Vlastné zdroje:  0,2 mil. eur ostatné zdroje
Operačný program:  Interreg V-A SK-AT
Doba realizácie projektu: 01.10.2017-31.03.2021
 
 
DanubeCanal_20201013_2
Skočiť na hlavné menu