Penzión "Sisulienka"


Dátum: 15.05.2020

Obrázok k aktualite Penzión "Sisulienka"

Sisulienka
Názov projektu Penzión "Sisulienka"
Kód projektu 064PO070011
Prijímateľ Názov Sisulienka s.r.o.
Sídlo Okružná 18, Poprad 05801
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Nová Lesná      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
23.08.2017 29.02.2020
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 603148,69
Z toho NFP 331731,77
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Ubytovacie zariadenie s wellness (bazén, fínska sauna, parná sauna).
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Ciele predloženého projektu boli v súlade s prierezovým cieľom opatrenie 6.: podporovanie agro-turistických aktivít a tiež zameranie na praktizovanie zodpovedného cestovného ruchu, ktorý sa vyhne degradácii citlivých prírodných oblastí, a navyše podporí vytváranie príjmov pre obyvateľov na vidieku. Predložený projekt je zároveň v súlade s fokusovou oblasťou 6A Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj  vytvárania pracovných miest a to
o             vytvorením kvalitného a príjemného ubytovacieho zariadenia spolu s ponukou doplnkových relaxačných zariadení podporovať cestovný ruch v regióne
o             využitím potenciálu, ktorý táto oblasť ponúka (bohatá ponuka rekreačno-športových možností, Aquacity Poprad, prírodných krás Vysokých Tatier ako aj kultúrno-historických pamiatok v okolí)
o             získaním nového zdroja príjmov, rozvojom nových foriem malého podnikania vo vidieckom sektore
o             rozšírením zdrojov príjmov vidieckeho obyvateľstva (zvýšený počet návštevníkov zvyšuje tržby miestnych podnikateľov)
o             znižovaním nezamestnanosti vo vidieckych oblastiach - žiadateľ príjme 1 zamestnanca ako správcu a prevádzkara ubytovacieho zariadenia

Skočiť na hlavné menu