PENZIÓN MARKO


Dátum: 12.08.2020

Obrázok k aktualite PENZIÓN MARKO

marko4

marko3
marko2

marko1
Názov projektu PENZIÓN MARKO
Kód projektu 064ZA070087
Prijímateľ Názov AGRO-MARKO, s.r.o.
Sídlo Turany, M. Uhera 5254/1, 03601
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Turany      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
24.09.2016 30.01.2020
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 2967446,28
Z toho NFP 1632095,45
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Ciele projektu sú v súlade s cieľmi podopatrenia: 6.4. – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností.
Cieľ sa naplnil vybudovaním Penziónu Marko. Vytvorili sa tak podmienky pre rozvoj rekreačných a relaxačných činností.
 
Špecifické ciele:
Špecifickým cieľom projektu bolo vybudovanie Penziónu Marko s kapacitou 14 lôžok určeného pre skupinky turistov, ktoré pokrýva viacero možností strávenia voľného času.
 
Strategickým cieľom žiadateľa bolo využiť existujúci málo využitý potenciál danej lokality a rozšíriť svoje aktivity do oblasti cestovného ruchu.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Realizáciou projektu sa očakávajú nasledujúce ekonomické prínosy pre región:
 
- využitie polohy obce Vrútky, ktorá je v blízkosti lyžiarskych stredísk Jasenská dolina, Martinské hole, Valčianska dolina, Skalka
- vysoká miera pridanej hodnoty a rentabilita tržieb projektu posilní výnosovú pozíciu podniku,
- kompenzácia nižších tržieb z poľnohospodárskej činnosti v jarnom a zimnom období – diverzifikácia tržieb z pohľadu sezónnosti,
- diverzifikácia podnikateľských aktivít v iných oblastiach, aby sa znížilo ohrozenie zo strany výkupcov  poľnohospodárskych plodín a možných neblahých výkyvov počasia,
- využitie zatiaľ ekonomicky nevyužitého priestoru vo vlastníctve podniku, ktorý je svojou rozlohou predurčený pre vybudovanie rekreačného areálu, rozvoj voľnočasových aktivít v regióne a s ním spojený rozvoj regiónu a zamestnanosť.
Cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť podniku najmä:
- rozvojom nových foriem podnikania
- lepším a efektívnejším využívaním výrobných faktorov
- znížením podnikateľského rizika poľnohospodárskej prvovýroby vyplývajúceho z jeho biologickej podstaty
- získavaním alternatívnych zdrojov zriadením doplnkovej služby nepoľnohospodárskeho charakteru
- dosahovaním primeraného zisku
- budovaním trvale rentabilnej pozície na trhu v oblasti poskytovania služieb v cestovnom ruchu- zvýšenie vidieckej zamestnanosti.
 
Popis projektu (prínos pre regióny, jeho využitie, zamestnanosť ap.)
 
 
Potenciál regiónu je veľmi silný a rozmanitý. Región má silné kultúrno - historické tradície, prírodné krásy, minerálne a termálne pramene, prežívajúce folklórne tradície, múzea, pre cestovný ruch významné banícke tradície a nemecké osídlenie so svojou uchovanou kultúrou a k tomu vybudovanú infraštruktúru hlavne v segmente zimného cestovného ruchu ( lyžiarské strediská Jasenská dolina, Martinské hole, Valčianska dolina, Skalka), kúpeľníctva, vysokohorskej pešej turistiky , ale najmä cykloturistiky.
Bezprostredným prínosom realizácie projektu bolo vytvorenie elementárnych podmienok pre rozvoj relaxačných aktivít. Nadväzné prínosy tohto projektu sú:
–             prílev finančných prostriedkov,
–             vytvorenie nových pracovných miest,
–             rozvoj kultúrneho života obce,
–             prílev prostriedkov pre samotnú obec Važec a rozvoj obce.
Zámerom žiadateľa bolo zabezpečiť jeho konkurencieschopnosť v trhovom prostredí Európskej únie tak, aby poskytovanie služieb v oblasti cestovného ruchu vyhovovala po stránke ekonomickej efektívnosti a kvality, a dodržaní  nárokov na určitú úroveň služieb.
Ak chcel žiadateľ splniť svoje ciele, musel urobiť opatrenia a investície, ktorými tieto úlohy dosiahne. Preto tento projekt, jeho realizáciu, považuje z jeho pohľadu za nevyhnutný.
Táto investícia bola v súlade s krátkodobými ako aj dlhodobými cieľmi žiadateľa. V prípade, že by sa investícia nerealizovala, tak sa nevyrieši problém podnikateľského rizika poľnohospodárskej prvovýroby. Nerealizovanie projektu by ohrozilo ekonomickú efektivitu žiadateľovho podnikania.
 

Skočiť na hlavné menu