Penzión Lavína – rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky


Dátum: 23.04.2020

Obrázok k aktualite Penzión Lavína – rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky


lavina2
Názov projektu Penzión Lavína – rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky
Kód projektu 064PO070048
Prijímateľ Názov Tatry Real Estate s. r. o.
Sídlo Horná Vančurova 17, Bratislava 83101
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Nový Smokovec 3, Vysoké Tatry      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
09.05.2018 21.02.2020
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 1598123,56
Z toho NFP 878967,95
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Zámerom investora bolo chátrajúcemu objektu národnej kultúrnej pamiatky Vila Lavína v turisticky atraktívnej lokalite Vysoké Tatry – Starý Smokovec prinavrátiť pôvodný architektonický a tvarový vzhľad a urbanisticky a funkčne mu prinavrátiť pôvodnú funkciu. Cieľom rekonštrukcie bolo vytvoriť ubytovacie priestory o kapacite 28 lôžok v 9 izbách dispozične vyhovujúcim podmienkam vytvoreným v danej lokalite.  Súčasťou projektu bolo aj vybudovanie mikroinfraštruktúry - oddychovej zóny pri objekte.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov - Záchrana národnej kultúrnej pamiatky prostredníctvom jej rekonštrukcie,
- vytvorenie podmienok na poskytovanie komplexných služieb CR s celoročným využitím,
- zvýšenie pridanej hodnoty vo firme – prostredníctvom investícií do cestovného ruchu – ubytovanie, doplnkové voľnočasové a relaxačné služby,
- zvýšenie zamestnanosti – projektom sa vytvorili 2 nové pracovné miesta,
- vybudovanie mikroinfraštruktúry - oddychovej zóny pri objekte
lavina
Skočiť na hlavné menu