Partnerstvo – BioEn s.r.o., AGROTERRA, spol s r.o., Agrár LAND s.r.o., AGRODRUŽSTVO – S, družstvo


Dátum: 13.07.2021

Obrázok k aktualite Partnerstvo – BioEn s.r.o., AGROTERRA, spol s r.o., Agrár LAND s.r.o., AGRODRUŽSTVO – S, družstvo
Partnerstvo
Názov projektu Partnerstvo – BioEn s.r.o., AGROTERRA, spol s r.o., Agrár LAND s.r.o., AGRODRUŽSTVO – S, družstvo
Kód projektu 164BB320006
Prijímateľ Názov NoBioEn, s.r.o.
Sídlo Revúca
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 16
Podopatrenie 16.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Hubovo Kaloša Revúca Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
21.3.2019 30.9.2020
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 2 603 902,93
Z toho NFP 1 889 332,05
Vlastné zdroje 714 570,88 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Projekt je zameraný na krátky dodávateľský reťazec. Cieľom bolo zabezpečiť strategické riešenia v rámci čo najväčšieho počtu spolupracujúcich subjektov, posilniť a podporiť odbytové schopnosti agropotravinárskeho sektora pričom horizontálna a vertikálna spolupráca medzi prvovýrobcami a spracovateľmi, smerujúca ku skráteniu zásobovacieho reťazca  sa  významne podieľala na zvýšení predaja slovenských kvalitných agropotravinárskych výrobkov v príslušnom regióne. Činnosť tohto obchodného reťazca preukázateľne prispela k oživeniu horizontálnej a vertikálnej spolupráce v rámci krátkych dodávateľských reťazcov.
 
Účelom projektu bolo:
             Investícia do rekonštrukcie a modernizácie objektov živočíšnej výroby vrátane prípravy staveniska
             Investícia do technologického vybavenia pre potreby živočíšnej výroby
             Zvýšenie efektívnosti výroby
             Zvýšenie rentability výroby
             Zlepšenie pracovných podmienok
             Zníženie výrobných nákladov
             Zvyšovanie kvality produkcie
 
Detailná definícia cieľov projektu bola nasledovná:
             zvýšenie efektivity výroby
             vybudovanie modernej výrobnej prevádzky
             zabezpečenie vysokej kvality produktov
             zabezpečenie konkurencieschopnosti žiadateľa
             dosiahnutie trvale rentabilnej pozície na príslušných trhoch
             zavedenie inovatívnej technológie
             zavádzanie informačných a komunikačných technológií
             ďalšie skvalitnenie podmienok na výrobu mäsových výrobkov
             podpora konzumácie výrobkov, ktoré majú pozitívne účinky na ľudský organizmus,
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Investíciami do hmotného majetku sa podarilo zabezpečiť zvýšenie výkonnosti a udržateľnosti poľnohospodárskej výroby žiadateľa. Ide o nasledovné :
-              Mliekareň na spracovanie mlieka a mliečnych výrobkov           
-              Mobilné predajne                          
-              Auto s chladiarenskou nadstavbou                        
-              Technológia na spracovanie mlieka
-             Prestavba kravína na ovčín
-             Dojáreň
-             Preháňacia chodba        
-             Kŕmny voz
-             Manipulátor     
-              Podpora pre investície na spracovanie mlieka
Súčasťou projektu boli výdavky na propagačné činnosti a marketing.
 
V rámci projektu boli vytvorené nasledovné predajné miesta:
Odbytové miesto č. 1 -  mobilné predajne – 3ks
Odbytové miesto č. 2  - bude e – shop
 
V rámci odbytových miest sa  ako doplnkový sortiment ponúka okrem poľnohospodárskych a potravinárskych produktov na ktoré bol projekt zameraný, tzn. ktorý produkujú resp. spracovávajú jednotliví partneri projektu aj iné výhradne poľnohospodárske  a potravinárske výrobky ( tzn. produkty prílohy I ZFEÚ, ďalšie potraviny v zmysle zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách, ktoré nie sú zahrnuté medzi produktmi prílohy I ZFEÚ a ostatné produkty pre poľnohospodársku a potravinársku výrobu),  ktorých vstupný produkt  sa nachádza na Zozname produktov uvedených v prílohe I ZFEÚ, pričom ich objem nepresiahne 20 % obratu.
 
Nasledovné komodity sú realizované v rámci predajných miest:
 
Výrobky z ovčieho mlieka
-              Ovčia hrudka – klasická
-              Ovčia hrudka – údená
-              Mäkký syr
-              Bryndza
-              Žinčica
-              Jogurty
-              Parené syry
-              Zrejúce syry
Partnerstvo1
Skočiť na hlavné menu