Partneri


S cieľom dodržania aspektu transparentnosti, objektívnosti a nediskriminácie v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov spolupracujeme s jednotlivými partnermi. Partnerov pre nás predstavujú inštitúcie EÚ a štátne organizácie, s ktorými spolupracujeme na dosiahnutí dostupnosti informácií o úlohe EÚ, partnerstve, operačných programoch ako aj o celkovej pomoci z EŠIF.

Správne a včas podané informácie prispievajú k maximálnemu efektívnemu využitiu finančných prostriedkov alokovaných na operačné programy na ďalší rozvoj Slovenskej republiky, z čoho vyplýva dôležitosť zabezpečenia komunikačnej stratégie a súčasne informovania a komunikácie v celom procese implementácie a čerpania EŠIF.
 
Partneri:

Skočiť na hlavné menu