Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi skolaudované


Dátum: 09.06.2021

Obrázok k aktualite Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi skolaudované

Mestu Prievidza bolo doručené kolaudačne rozhodnutie stavby „Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi“.  Parkovisko bolo po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia sprístupnené cestujúcej verejnosti.

priev

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh ako orgán verejnej správy vo veciach dráh a zároveň ako špeciálny stavebný úrad pre stavby vydal kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Parkovisko v predstaničnom priestore v Prievidzi“. Voči rozhodnutiu ministerstva v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia nebolo podané odvolanie. Parkovisko sa tak v týchto dňoch mohlo definitívne sprístupniť verejnosti.
 
Systém parkovania s parkovacími hodinami
Parkovisko v predstaničnom priestore bude slúžiť predovšetkým cestujúcej verejnosti, ktorá ďalej pokračuje vlakom a autobusom, alebo týmito formami dopravy prichádza do Prievidze. V súlade s výzvou Integrovaného regionálneho operačného programu, bolo vybudované ako parkovisko typu Kiss and Ride (K+R), ktoré predstavuje systém bezpečného prestupu spolucestujúcich z osobného automobilu na prostriedky verejnej osobnej dopravy v blízkosti prestupných uzlov.

V doslovnom preklade Kiss and Ride znamená pobozkaj a jazdi, čo vystihuje, že parkovisko má slúžiť najmä na dovezenie alebo vyzdvihnutie cestujúcich vlakom a autobusom. Dĺžka státia na parkovisku je preto vymedzená doplnkovou dopravnou značkou na 30 minút, s použitím parkovacích hodín, čo stačí na nástup, výstup, a rozlúčku, aj v prípade čakania, ak iný spoj mešká. Parkovacie hodiny, nazývané aj parkovací disk, slúžia na označenie času príjazdu na parkovisko. Sú bežne dostupné na čerpacích staniciach alebo v papiernictvách. Vodič po zaparkovaní na parkovacích hodinách označí čas príjazdu a umiestni ich na viditeľné miesto za čelným sklom.

Obsah stavebných prác
Výstavba záchytného parkoviska si vyžiadala čiastočnú demontáž koľaje č. 9, sanáciu pôvodných plôch napojených na Staničnú ulicu a stavebnú úpravu parkovacích plôch ŽSR. Kapacita parkovacích plôch sa rozšírila na 66 stojísk pre cestujúcu verejnosť, z toho troch pre zdravotne ťažko postihnutých. Súčasne pribudlo 14 stojísk pre zamestnancov ŽSR a prístupový chodník smerujúci od parkoviska k železničnej stanici. Výška investície predstavuje sumu 349 360 s DPH.
Mesto Prievidza získalo na výstavbu parkoviska nenávratný finančný príspevok vo výške 323 908 eur z eurofondov, z Integrovaného regionálneho operačného programu. Celková výška investície do vybudovania nového parkoviska bola v sume 349 360 eur.


Skočiť na hlavné menu