Park - Obec Brestovec


Dátum: 16.12.2023

Obrázok k aktualite Park - Obec BrestovecBrestovec
Názov projektu Park - Obec Brestovec
Kód projektu 309070AJK6
Prijímateľ Názov Obec Brestovec
Sídlo Hlavná 86
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.2
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Nitriansky kraj Okres Komárno Obec Brestovec  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
10.07.2023 31.07.2023
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 17222,50EUR
Z toho NFP 17222,50EUR
Vlastné zdroje 0 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Realizáciou projektu sa naplnia nasledovné ciele:
- zvýšenie kvality bývania v dotknutých lokalitách obce a celkovej kvality života obyvateľov obce
- zvýšenie atraktivity celkového vzhľadu obce
- dôsledkom predošlého cieľa bude prílev nových obyvateľov ale aj návštevníkov do obce (zlepšenie podmienok v oblasti cestovného ruchu)
- zabezpečenie vyššej úrovne občianskej vybavenosti a  kvalitnejších služieb pre obyvateľov obce
- zamedzenie negatívnej migrácie – zamedzenie odlivu obyvateľov obce do väčších a z hľadiska dopravno-technickej infraštruktúry vybavenejších obcí, miest
- dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja obce prostredníctvom skvalitnenia jej dopravno-technickej infraštruktúry
- oživenie znevýhodnenej vidieckej obce
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu je obnova chodníkov v existujúcom parku v centre obce pred obecným úradom a kultúrnym domom. Pozemok sa nachádza priamo v centre obce Brestovec na parcele č. 159/1. Je trojuholníkového tvaru a obklopujú ho miestne komunikácie. Park je kvôli svojej lokalite v centre pozornosti, keďže predstavuje ústredné priestranstvo. Je miestom oddychu obyvateľov, miestom komunitných stretnutí a prvým priestranstvom, ktoré návštevníkov víta pri vstupe do obce.

Skočiť na hlavné menu