Pálenica Farma Brezany


Dátum: 15.12.2020

Obrázok k aktualite Pálenica Farma Brezany
brezany1

brezany
Názov projektu Pálenica Farma Brezany
Kód projektu 042ZA080024
Prijímateľ Názov Farma Brezany, s.r.o.
Sídlo Bratislava
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 4
Podopatrenie 4.2
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Brezany      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
01.03.2018 26.11.2020
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 260706,05
Z toho NFP 129831,61
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu 1. Obstaranie hnuteľných vecí (strojov a technológií)
2. Rekonštrukcia nehnuteľných vecí (Stavebné úpravy kravína)
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov -              poskytovanie novej výrobnej činnosti - spracovanie ovocia a výroba ovocných destilátov,
-              zabezpečenie energeticky efektívneho výrobného procesu vybudovaním nových výrobných priestorov a zavedením moderných inovatívnych technológiách,
-              zabezpečenie vysokej kvality výrobného procesu prostredníctvom automatizácie výrobného procesu a počítačového monitorovania,
-              zvýšenie zamestnanosti vytvorením 1 nového pracovného miesta v obci Brezany a prispienie k sociálno - ekonomickému rozvoju obce,
-              vybudovanie stabilnej a konkurencieschopnej pozícii spoločnosti v potravinárskom sektore.
Popis projektu (prínos pre regióny, jeho využitie, zamestnanosť ap.)
 
 
Zavedením nových inovatívnych technológií projekt prispieva k zlepšeniu a k zefektívneniu primárneho spracovania, k rastu kvality a predajnosti poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov.
Prioritne prispieva projekt aj k fokusovej oblasti 3A - Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávania hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín a organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií. Podporou rozvoja ekonomických aktivít prispieva spoločnosť k rastu konkurenčnej schopnosti a odbytu poľnohospodársko-potravinárskeho sektora, implikuje transfer inovatívnych technológií a tvorbu dlhodobo udržateľných pracovných miest vo výrobe s vyššou pridanou hodnotou.
 

Skočiť na hlavné menu