Oznámenie - Operačný program Ľudské zdroje


Dátum: 03.04.2020

Obrázok k aktualite Oznámenie - Operačný program Ľudské zdroje

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje, pre prioritnú os 1 Vzdelávanie, si dovoľuje oznámiť potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok, že nateraz neplánuje vyhlásiť ďalší termín uzávierky hodnotiacich kôl pre tieto výzvy:


1. Výzva "Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov" - OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01
     Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 5: 27.03.2020 (termín je posunutý na 27.4.2020)
 
2. Výzva "Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou" - OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01
    Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 5: 17.04.2020
 
3. Výzva "Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov" - OPLZ-
PO1/2019/DOP/1.3.1-01
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 6: 06.04.2020
 
4. Výzva "Vysoká škola pre prax" - OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 4 bol: 30.03.2020
 
O prípadnom vyhlásení ďalšieho termínu uzávierok hodnotiacich kôl pre tieto výzvy bude rezort školstva včas informovať na svojom webovom sídle.

Skočiť na hlavné menu