Oznámenie o zmene strategického dokumentu „Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020“


Dátum: 12.07.2017

Obrázok k aktualite Oznámenie o zmene strategického dokumentu „Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020“
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu oznamuje, že v súlade s § 4 ods. 1 a § 7  zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení začalo zisťovacie konanie pre zmenu strategického dokumentu „Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020“. Oznámenie vypracované podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 24/2006 Z. z. vrátane strategického dokumentu s vyznačením navrhovanej zmeny je uverejnené na adrese: http://www.enviroportal.sk/sk/eia. Stanoviská k oznámeniu môžete zaslať na adresu: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, sekcia centrálny koordinačný orgán, Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava 1 a na e-mailovú adresu: martin.miklanek@vicepremier.gov.sk do 15 dní od uverejnenia tohto oznámenia. 

 
Skočiť na hlavné menu