Oznámenie – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR neumožňuje predkladanie Žiadostí o NFP v listinnej podobe osobne až do odvolania


Dátum: 17.03.2020

Obrázok k aktualite Oznámenie – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR neumožňuje predkladanie Žiadostí o NFP v listinnej podobe osobne až do odvolania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o NFP, že vzhľadom na mimoriadne opatrenia vyhlásené vládou Slovenskej republiky a odporúčania hlavného hygienika Slovenskej republiky nie je umožnené predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v listinnej podobe osobne v podateľni Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na ulici Stromová 1, 813 30 v Bratislave alebo na adrese pracoviska Sekcie štrukturálnych fondov MŠVVaŠ SR: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava až do odvolania.
 
ŽoNFP je potrebné zaslať v listinnej forme výlučne doporučenou poštou na doručovaciu adresu Poskytovateľa: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Stromová 1, 813 30 Bratislava alebo elektronickou písomnou formou (zasielanou do elektronickej schránky Poskytovateľa) ŽoNFP tak ako to ukladajú náležitosti konkrétnej výzvy.
 
V prípade potreby nás prosím kontaktujte na e.mailovej adrese:
sekretariat.ssfeu@minedu.sk alebo na tel. č.: +421 2 593 74 561
 
Ďakujeme za pochopenie.

Skočiť na hlavné menu