Oznam o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb


Dátum: 05.08.2020

Obrázok k aktualite Oznam o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

RO pre IROP informuje, že na webovom sídle www.mpsr.sk zverejní Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59.

Hlavným zameraním výzvy je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb predovšetkým prostredníctvom budovanie siete bezpečných cyklistických komunikácií, doplnkovej cyklistickej infraštruktúry a budovania prvkov upokojovania dopravy.

Výzva je vyhlásená v rámci špecifického cieľa 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, charakter výzvy je otvorená, pričom hodnotiace kolá sú stanovené v intervale 3 mesiace. Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 16 349 708 EUR (zdroj EÚ).

Oprávnení žiadatelia:

  • obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí, samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja),
  • subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (štátu - SR, mesta/ samosprávneho kraja) poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu,
  • fyzická alebo právnická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) - poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu,
  • mimovládne organizácie.

Oprávnené aktivity:

  • A. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu - cyklistické komunikácie, doplnková cyklistická infraštruktúra, budovanie prvkov upokojovania dopravy, zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky,
  • B. propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti - webové portály, mobilné aplikácie.

 


Skočiť na hlavné menu