Oznam o uzavretí výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov ESF a o vyhlásení novej výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostried


Dátum: 02.10.2018

Obrázok k aktualite Oznam o uzavretí výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov ESF a o vyhlásení novej výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostried
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os č. 1 Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje (ďalej „SO pre PO č. 1 Vzdelávanie OP ĽZ“) si dovoľuje oznámiť uchádzačom o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov pre prioritnú os č. 1 Vzdelávanie OP ĽZ (ďalej „uchádzači“), že ku dňu 01.10.2018 uzatvorí výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov ESF pre PO č. 1 Vzdelávanie OP ĽZ  (ďalej “výzva na výber odborných hodnotiteľov“) vyhlásenú dňa 24.05.2017.
Zároveň SO pre PO č. 1 Vzdelávanie OP ĽZ informuje uchádzačov, že vyhlási novú výzvu na výber odborných hodnotiteľov dňa 02.10.2018. V tejto výzve bude možné naďalej sa uchádzať o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov pre prioritnú os č. 1 Vzdelávanie OP ĽZ (ďalej „databáza“).
Uchádzači, ktorí zašlú Žiadosť o zaradenie do databázy v prechodnom období (v období ukončenia aktuálne platnej výzvy a vyhlásenia novej výzvy na výber odborných hodnotiteľov), budú zo strany SO pre PO č. 1 Vzdelávanie OP ĽZ kontaktovaní kvôli zosúladeniu predloženej dokumentácie.
Odborní hodnotitelia zaradení do databázy v rámci predchádzajúcich výziev na výber odborných hodnotiteľov budú naďalej vedení v databáze odborných hodnotiteľov pre prioritnú os č. 1 Vzdelávanie OP ĽZ.  SO pre PO č. 1 Vzdelávanie OP ĽZ overí splnenie požadovaných podmienok u hodnotiteľov už zaradených do databázy. V zmysle požiadavky Metodického pokynu CKO č. 29 k výberu odborných hodnotiteľov a kvôli preukázaniu požadovanej praxe budú odborní hodnotitelia už zaradení do databázy odborných hodnotiteľov kontaktovaní zo strany SO pre PO č. 1 Vzdelávanie OP ĽZ kvôli  overeniu požadovanej praxe pre jednotlivé oblasti špecifického cieľa (ak relevantné) a ohľadne predloženia Referencií od zamestnávateľa alebo odberateľa služieb. SO pre OPĽZ si dovolí osloviť s požiadavkou o predloženie požadovanej dokumentácie  formou emailu každého odborného hodnotiteľa vedeného v databáze. Nie je teda potrebné, aby odborní hodnotitelia vedení v databáze nanovo zasielali žiadosť o zaradenie do databázy a jej prílohy.

 
Znenie pôvodnej výzvy na výber odborných hodnotiteľov spolu s ďalšími informáciami nájdete tu:
http://www.minedu.sk/vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov/
 
 
 

Skočiť na hlavné menu