Oznam o plánovanom zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy


Dátum: 22.05.2019

Obrázok k aktualite Oznam o plánovanom zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

RO pre IROP informuje, že na webovom sídle www.mpsr.sk zverejní Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48.

Hlavným zameraním výzvy je zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšením informovanosti cestujúcich a zlepšením informačného a oznamovacieho systému, prostredníctvom zlepšenia infraštruktúry verejnej osobnej dopravy a zlepšením kvality vozidlového parku autobusovej dopravy.

Výzva je vyhlásená v rámci špecifického cieľa 1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 28 998 608 EUR (zdroj EÚ).

Oprávnení žiadatelia:

  • mesto, obec, združenie obcí s výlučnou účasťou obcí založené podľa § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, samosprávny kraj,
  • fyzická alebo právnická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu (dopravca v regionálnej a mestskej doprave),
  • subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/ samosprávneho kraja) organizujúci integrovaný dopravný systém.

Oprávnené aktivity:

B. Zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému,

B.1. modernizácia existujúcich a zavádzanie nových integrovaných dopravných systémov  - technická podpora softvérového zabezpečenia (tarifné a informačné systémy, dispečerské systémy)  ako aj hardvérového vybavenia (predajné automaty označovače lístkov, informačné systémy pre cestujúcich pred/počas jazdy, atď. ako vyplýva z integrovaných dopravných systémov a/alebo integrovaných cestovných systémov),

B.2. podpora informovanosti verejnosti s cieľom zvyšovania atraktivity verejnej osobnej dopravy (webové portály a mobilné aplikácie a pod),

B.3. zavádzanie doplnkových služieb verejnej osobnej dopravy (preprava bicyklov, lyží, internetové pripojenie a pod.).

C. zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy, ktoré budú vyvinuté,

C.1. obnova a budovanie vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu,

C.2. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba prestupných uzlov, okrem uzlov so zásahom do železničnej infraštruktúry;

C.3. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy a integrovaných zastávok subsystémov verejnej osobnej dopravy (napr. spoločná združená zastávka električiek a autobusov, spoločná zastávka autobusov MHD a regionálnej dopravy),

C.4. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba obratísk cestnej verejnej osobnej dopravy;

C.5. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba záchytných parkovísk Park & Ride (P+R), Kiss & Ride (K+R), Bike & Ride (B+R)/stranky-sk/  a inštalácia systému chytrého parkovania v atraktívnych oblastiach miest,

C.6. zavádzanie opatrení preferencie verejnej osobnej dopravy.

D. zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy

D.1. nákup autobusov mestskej hromadnej dopravy a/alebo prímestskej autobusovej dopravy vysokoenvironmentálnymi nízkopodlažnými autobusmi/komponenty/ spolu s budovaním zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry.


Skočiť na hlavné menu