Oznam k výzve zameranej na poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK


Dátum: 13.02.2019

Obrázok k aktualite Oznam k výzve zameranej na poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o NFP predložených v rámci I. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPLZ-PO5-2017-2 zameranej na poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ presiahol aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Z uvedeného dôvodu SO predpokladá vyčerpanie alokácie v druhom hodnotiacom kole, na základe čoho môže sprostredkovateľský orgán výzvu uzavrieť. Presná informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená v priebehu schvaľovacieho procesu žiadostí o NFP predložených v rámci 1. resp. 2. hodnotiaceho kola.

Skočiť na hlavné menu