Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí 44. výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44


Dátum: 03.03.2020

Obrázok k aktualite Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí 44. výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, ktorých miesto realizácie projektu sa nachádza v RIÚS Trenčianskeho kraja a RIÚS Nitrianskeho kraja, že dopyt žiadostí o NFP predložených pre územie uvedených RIÚS/UMR v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2019-44 (ďalej len „výzva“) presiahol resp. dosiahol aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených pre vyššie uvedené RIÚS na výzvu. Z uvedených dôvodov RO pre IROP uzavrie výzvu pre RIÚS Trenčianskeho kraja a RIÚS Nitrianskeho kraja v plánovanom termíne 07.04.2020, čo je termín uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP pre vyššie uvedené RIÚS v rámci výzvy.


Skočiť na hlavné menu