Ovocný sad Rimavské Janovce


Dátum: 16.12.2023

Obrázok k aktualite Ovocný sad Rimavské Janovce

Ovocný sad Rimavské Janovce
Názov projektu Ovocný sad Rimavské Janovce
Kód projektu 061BB090084
Prijímateľ Názov LADISLAV HOSSZÚRÉTI
Sídlo Rimavské Janovce 113
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Banskobystrický kraj Okres Rimavská Sobota Obec Rimavské Janovce  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
11.05.2020 24.08.2023
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 50 000 EUR
Z toho NFP 50 000 EUR
Vlastné zdroje 0 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom projektu :
1.         S pomocou nenávratného finančného príspevku založiť  a udržať  poľnohospodársky podnik s výrobným zameraním na špeciálnu rastlinnú výrobu ( pestovanie zemiakov,  papriky a paradajok)
2.         Dosiahnuť výrobný potenciál, meraný hodnotou štandardného výstupu pre jednotlivé komodity.
 
       Tento primárny cieľ bol dosiahnutý prostredníctvom:
         Obstaranie základného vybavenia na realizáciu podnikateľskej činnosti.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom podnikania podľa vydaného osvedčenia je poľnohospodárska výroba – rastlinná výroba kombinovaná so živočíšnou výrobou.
V rastlinnej výrobe sa špecializuje hlavne na pestovanie „špeciálnych plodín“  - konzumné zemiaky,  papriky, paradajky,
V živočíšnej výrobe sa zaoberá s  chovom  oviec, hlavne kvôli  obhospodarovaniu voľných plôch.

Ovocný sad Rimavské Janovce1
Skočiť na hlavné menu