Otvorenie informačno-poradenského centra v Humennom


Dátum: 17.02.2020

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom 17. februára 2020 otvoria informačno-poradenské centrum v Humennom. Nové informačno-poradenské centrum pre eurofondy nájdete v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom (adresa: Námestie slobody č. 1, Humenné).Obrázok, na ktorom je zjednodušená mapa Slovenka a názvy miest kde sú lokalizované informačno-poradenské centrá pre eurofondy. Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov. Košice a Humenné V nadväznosti na dosiahnuté výsledky sa informačno-poradenské centrá ukázali ako vhodný nástroj pre podporu rozvoja v menej rozvinutých regiónoch, a to prostredníctvom podpory žiadateľov a prijímateľov pri príprave a realizácii projektov spolufinancovaných z eurofondov. Preto za účelom cielenejšej podpory v okrajových regiónoch SR, bolo prijaté rozhodnutie umiestniť ďalšie informačno-poradenské centrum v jednom z okresov Prešovského alebo Košického samosprávneho kraja. Na základe zhodnotenia vybraných kritérií ako v oblasti implementácie projektov z eurofondov, tak aj z hľadiska najvhodnejšej geografickej polohy, je možné konštatovať, že najvhodnejším sídlom pre zriadenie ďalšieho informačno–poradenského centra je okresné mesto Humenné.

Integrovanú sieť informačno-poradenských centier zriadil v rámci projektu podporeného operačným programom Technická pomoc 2014 – 2020 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Informačno-poradenské centrá (ďalej aj „IPC“) územne pokrývajú oblasť jednotlivých samosprávnych krajov s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja s ohľadom na blízkosť centrálnych inštitúcií/ústredných orgánov štátnej správy priamo v Bratislave. Gestorom a koordinátorom Integrovanej siete informačno-poradenských centier je Centrálny koordinačný orgán (jeden z organizačných útvarov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu).

Cieľom Integrovanej siete informačno-poradenských centier je najmä zabezpečiť efektívne informovanie a komunikáciu o európskych štrukturálnych a investičných fondoch v regiónoch, prostredníctvom systematického a koordinovaného poskytovania včasných, aktuálnych, komplexných, presných a jednotných informácií, vrátane zabezpečenia podpory pre potenciálnych žiadateľov, žiadateľov a prijímateľov poskytovaním odborného poradenstva.

Kontakty jednotlivých IPC nájdete na po kliknutí na tento odkaz.


Skočiť na hlavné menu